Friske penger til oljemuseetRødbrun Brumunddalssandstein pryder inngangspartiet til Norsk Oljemuseum i Stavanger. Selve fasaden er kledd med gneis (Barents Blue) fra Sør-Varanger i Finnmark. Foto: Halfdan Carstens

Friske penger til oljemuseet

Regjeringen ønsker å sikre dokumentasjon av Norges største næring og gir derfor en bevilgning som sikrer nytt magasin for Norsk Oljemuseum.

I Statsbudsjettet blir det foreslått å bevilge 42,8 mill. kroner i tilskudd til Norsk Oljemuseum, en økning på 30,4 mill. kroner fra saldert budsjett 2015.
Den store økningen skyldes i hovedsak at det foreslås en startbevilgning til nytt museumsmagasin for Norsk Oljemuseum.

Norsk Oljemuseum er lokalisert i Stavanger og har som formål å være et nasjonalt senter for formidling av informasjon og kunnskap om petroleumsvirksomhetens utvikling og betydning for det norske samfunn. Museets hovedoppgave er å dokumentere og formidle den norske oljehistorien gjennom å samle inn, bearbeide og lagre relevant historisk kildemateriale, samt å gjøre denne informasjonen tilgjengelig gjennom utstillinger og annen publisering.

Regjeringen er opptatt av at den materielle industriarven fra petroleumsvirksomheten skal ivaretas på en forsvarlig måte.

Det er viktig å dokumentere utviklingen av det som er Norges største og viktigste næring og hvilket industrieventyr dette har vært så langt. På den bakgrunn foreslås det å bevilge 30 mill. kroner øremerket etablering av et nytt museumsmagasin for Norsk Oljemuseum. Totalanslaget for investeringen er 62,6 mill. kroner og prosjektet anslås å ha en gjennomføringstid på 2 ½ år. Det er forutsatt at Stavanger kommune stiller til disposisjon en gratis tomt for prosjektet. Norsk Oljemuseum vil ha behov for å inngå avtaler og kontrakter som gjelder hele prosjektperioden. På denne bakgrunn foreslås det en tilsagnsfullmakt på 32,6 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak VI.
Prosjektet vil ha positive sysselsettingseffekter for Stavanger-regionen.
Les mer om Brumunddalsandstein.
Les mer om Barents Blue.

X