Gå for et statlig investeringsselskap! Rutil- og granatforekomsten i Engebøfjellet i Vestland kunne formodentlig nytt godt at et statlig investeringsfond. Foto: Halfdan Carstens

Gå for et statlig investeringsselskap!

Norsk Bergindustri mener regjeringen må opprette et nytt, statlig investeringsselskap rettet mot mineralnæringen.

Regjeringen la nylig frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, og Norsk Bergindustri benyttet anledningen til å fronte et nytt, statlig investeringsselskap rettet mot mineralnæringen.

Vi er inne i krevende tider for landet, og et slikt selskap vil kunne bidra til på kommersiell basis med å finansiere opp norsk mineralnæring raskere. Norge er rikt på flere mineraler som det moderne samfunnet er avhengig av (blant annet kobber, jern, kalk, titanmineraler), og da er det helt nødvendig å ta tak i de ressursene som vi har mulighet til å utnytte. Vi mener at et slikt selskap/fond kan bidra til å gi Norge flere arbeidsplasser og skatteinntekter i distriktene.

Markedet for å kapitalisere opp aktuelle prosjekter i mineralnæringen i Norge er svært krevende, og corona gjør det ikke lettere. Det tar gjerne årevis å få på plass driftskonsesjoner, og de fleste investorer har ikke disse lange pengene disponible. I de tider vi nå er inne i, vil investorer typisk hegne om eksisterende verdier. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger imidlertid vi og verden mye mer av en rekke metaller og mineraler. For å etterkomme dette behovet – må det derfor satses på mer gruvedrift, og det bør ikke stå på politisk vilje.

Vårt naboland Finland har en interessant modell som vi mener det er verdt å se nærmere på. Finnish Minerals Group er et statlig eid spesialselskap som tar sikte på å maksimere verdien av finske mineraler. De jobber som en aktiv eier av gruve- og batteribransjen i Finland ved å delta i utviklingsprosjekter og industrialiseringen av disse. Det statlige selskapet kan tenkes å tilby aktiv og kompetent kapital for den teknologisk avanserte gruvesektoren, hvor fokus er på miljø, effektivitet og høyere utnyttelsesgrad. Foruten en aktiv eier på gruvesiden, jobber det finske investeringsselskapet bredere i hele verdikjeden, som en teknologisk utvikler (pådriver) som også har som mål å skape en integrert verdikjede for elektriske batterier (til kjøretøy). En slik verdikjedetankegang er noe Norsk Bergindustri ønsker myndighetene vurderer nærmere.

Ved at staten bidrar til å få fart på mineralnæringen lokalt, vet vi samtidig av erfaring at en betydelig del av investeringer og drift vil bli lagt igjen i regionene i form av innkjøp, kompetanse, skatt og avgifter. Prosjektene bidrar derfor med betydelig lokal verdiskapning og sysselsetting som igjen gir betydelige ringvirkninger i relaterte virksomheter.

Vi har ovenfor skissert en løsning beregnet på gruveindustrien, men samtidig ønsker vi i dialog med det politiske miljø og næringen å diskutere en bredere tilnærming, som kan favne hele bergindustrien.

Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling ved å se på hele verktøykassa si.

LARS-ERIK SLETNER

Fagsjef politikk og samfunn

Norsk Bergindustri

X