Godkjent reguleringsplan for Nussir

Godkjent reguleringsplan for Nussir

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i dag at reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark er godkjent.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune i Finnmark. Departementet mener det er viktig å utnytte gode mineralforekomster og at lokalsamfunn som Kvalsund får vekst og utvikling. Departementet legger til grunn at gruveselskapet i samråd med reindriftsnæringen kommer fram til avbøtende tiltak som legger grunnlaget for en videreføring av reindriften i området. Dette må skje før tiltaket iverksettes.

 

Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen ble vedtatt av Kvalsund kommune 8. mai 2012. Planen legger grunnlag for utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen. Uttaket skal skje ved underjordisk drift, og avgangsmassene skal deponeres i Repparfjorden. Driftsperioden er anslått til 25-30 år, men nye undersøkelser viser at ressursen trolig er større enn tidligere antatt, skriver departementet.

Sametinget og Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark har fremmet innsigelse til reguleringsplanen fordi de mener gruvevirksomheten kommer i konflikt med reindriften i området. Ved oversendelse av saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefalte Fylkesmannen i Finnmark at innsigelsene ikke ble tatt til følge.

  • Regjeringen har som målsetting å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Den planlagte gruvevirksomheten i Nussir og Ulveryggen er et av de største mineralprosjektene i Norge på lang tid og vil gi positive ringvirkninger i kommunen og regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det er anslått at gruvevirksomheten vil gi cirka 150 arbeidsplasser og det forventes en årlig omsetning på 600-700 millioner kroner etter oppstartfasen. Kvalsund kommune har i dag cirka 1000 innbyggere og mulighetene for annen næringsvirksomhet er begrenset.

Miljødirektoratet skal behandle søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Direktoratet skal i denne forbindelse vurdere de forurensningsmessige virkninger av det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden.

  • Nussir ASA har i lang tid jobbet for en positiv næringsutvikling i Kvalsund Kommune i Finnmark. Arbeidet har skjedd i tett dialog og åpenhet med alle berørte parter i lokalsamfunnet. Dagens vedtak er et betydelig skritt mot en langsiktig utvidelse av næringslivet i regionen. Selskapet vil videreføre sitt fokus på dialog og avklaring med reindrifts- og fiskerinæringen, og vil hensyn ta deres interesser i den videre utviklingen, sier Øystein Rushfeldt, adm.dir. i Nussir, i en kommentar.

Se  vedtaket her: Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf)

Natur og ungdom varsler sivil ulydighet.

X