Godt nytt for framtiden! Olav Hallset er fagsjef for politikk og samfunn i Norsk Bergindustri.

Godt nytt for framtiden!

Den politiske interessen for mineralnæringen er voksende og bærer bud om bedre tider for Norge i den internasjonale konkurransen.

Norsk Bergindustri avholdt nylig høstmøte i Bodø der temaet var den norske mineralnæringens internasjonale posisjon.

På globale rangeringer er Norge ille ute, for eksempel må man helt ned til 41. Plass på åretes Fraser-oversikt over attraktive investeringsmarkeder for å finne vårt navn. Heldigvis skal en ikke se seg blind på den slags, utvalgene er små og utslagene store.

Likevel gir rangeringen en indikasjon på hvordan vi presterer i konkurranse med blant andre våre naboland. Derfor var det gledelig at Riika Altonen fra det finske næringsdepartementet og Lennart Gustavsson fra svenske Georange begge anså Norges forutsetninger for ny mineralnæring som ganske like som i Sverige og Finland under sine foredrag i Bodø.

Vi har relativt lik berggrunn som våre naboland, alle er høyt utviklede teknologinasjoner med ressurseffektiv mineralproduksjon, vi har relativt like lovverk og sammenlignbare utfordringer. Premissene for konkurransedyktighet er således til stede.

Teknologien hjelper industrien til å bli enda mer effektiv og miljøvennlig. For eksempel fortalte Peder Egeland fra Nordic Bulk om framtidens digitale pukkverk under høstmøtet. Høykostland som Norge har høyt utdannede og faglærte ansatte. Det gjør det både lettere å ta i bruk ny teknologi og å styrke konkurranseevnen. Kompetanse, effektivitet og bærekraft er stikkord i denne utviklingen, og bergindustrien er intet unntak.

I Norge har vi i tillegg et annet komparativt fortrinn, nemlig potensielt drivverdige mineralressurser i havbunnen. Noen norske bedrifter har startet undersøkelser av mineraler til havs, og selv om det er langt fram kan dette markere starten på en ny epoke i den norske mineralnæringen.

Vi har altså ressurser, teknologi og kompetanse til å lykkes i den internasjonale mineralnæringen. Hva er det som skiller oss fra de andre nordiske landene? Mange har pekt på manglende forutsigbarhet og fravær av politiske ambisjoner på vegne av bransjen. Med det som bakteppe er det svært positivt å se hva som er i ferd med å skje:

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å satse på mineralnæringen og har styrket sin dialog med bransjen. De ønsker innspill til konkrete politiske tiltak som kan løfte næringen, og inviterte blant annet Norsk Bergindustri og en rekke bedrifter til innspillsmøte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og statssekretær Magnus Thue i oktober. Dessuten er evalueringen av mineralloven i full gang.

NGUs kartleggingsmidler er tilbake på statsbudsjettet. 10 millioner årlig skal bidra til å kartlegge den norske berggrunnen; et svært positivt tiltak for å legge til rette for økt mineralutvinning i framtiden.

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett også gitt Direktoratet for mineralforvaltning nær 7 millioner mer enn i fjor. Midlene er tenkt brukt både til å behandle flere av sakene som står i konsesjonskø, samt styrke direktoratets utadrettede virksomhet.

Stortinget er i disse dager i ferd med å behandle Olje- og energidepartementets forslag til lov om utvinning av mineraler på havbunnen. Et helhetlig lovverk er et første, men svært viktig, steg på veien mot kommersiell utvinning av havbunnsmineraler.

Den politiske interessen for vår næring er med andre ord voksende og bærer bud om bedre tider for Norge som spiller i den internasjonale konkurransen mange av våre medlemsbedrifter lever i. Vi gleder oss til fortsettelsen!

OLAV HALLSET

Fagsjef politikk og samfunn i Norsk Bergindustri

X