Jakten på gruvemotstanderenSvein Lund er forfatter av fire bøker med tittelen "Gull, gråstein og grums". Foto: Halfdan Carstens

Jakten på gruvemotstanderen

Med sin spørreundersøkelse avsporer Norsk Bergindustri den reelle kritikken av mineralnæringen.

Norsk Bergindustri har nå satt i gang leiting etter sin gode fiende, gruvemotstanderen. Som ledd i dette har man bestilt en spørreundersøkelse om folks syn på mineralnæringa. Resultatet blir presentert slik i nettavisa geo365.no: I en spørreundersøkelse i regi av Norsk Bergindustri er det bare tre prosent (!) som har en negativ holdning til bergverksdrift. Samtidig går […]

Norsk Bergindustri har nå satt i gang leiting etter sin gode fiende, gruvemotstanderen.

Som ledd i dette har man bestilt en spørreundersøkelse om folks syn på mineralnæringa. Resultatet blir presentert slik i nettavisa geo365.no: I en spørreundersøkelse i regi av Norsk Bergindustri er det bare tre prosent (!) som har en negativ holdning til bergverksdrift.

Samtidig går det fram at en tredjedel (35 prosent) av befolkningen er positive til mineralindustrien, mens langt mer enn halvparten (62 prosent) ikke har tatt stilling eller er nøytrale til landets eldste industri.

Vi er mange som det siste tiåret har reagert mot mye av driftsmåter og avgangsbehandling ved gruver i Norge. Det store flertallet av oss er ikke «gruvemotstandere», men for ei næring som ønsker å få oppmerksomheta bort fra de reelle problema, er det høvelig å stemple oss som dette. Da kan vi fraskrives enhver troverdighet og enhver kunnskap.

Når utgangspunktet er som galest …

I Norsk Bergindustris pressemelding om saka blir det framstilt slik:
Nær 2 av 3 svarer bekreftende på at mineraler er viktig for de produktene vi bruker i hverdagen.

Dette tar så både Norsk Bergindustri og geo365 til inntekt for at et flertall støtter opp om mineralnæringas praksis og Norsk Bergindustris politikk. Det renner oss i hu det gamle uttrykk: Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet originalest.

At mineraler er viktige for produktene vi bruker i hverdagen er så opplagt at det er meningsløst å spørre om det, om da målet ikke er å få et svar som man kan bruke i forsvar av egen politikk. Mineraler har vært en nødvendig del av hverdagen får siden steinalderen, og vil alltid fortsette å være det. Det utrulige her er at mer enn 1/3 av de spurte ikke er enige i dette. Det meningsløse spørsmålet blir så brukt til å framstille det som et flertall er enig med Norsk Bergindustri.

Meningsløse spørsmål

På samme vis er det meningsløst å spørre om folk er positive eller negative til bergindustri. Vi trenger mineraler, derfor trenger vi en bergindustri. Men det er ikke det striden står om. Striden om mineralutvinning i Norge, liksom i mange andre land står om spørsmål som:

– Skal gruveindustrien få legge beslag på store arealer som tidligere har vært inngrepsfri natur, beiteområder, dyrka mark eller boligområder?
– Skal gruveindustrien få slippe ut giftstoffer til luft, jord og vann?
– Skal vi godkjenne at millioner av tonn blir tatt ut fra fjellet, mens bare en liten prosent, promille eller noen milliondeler blir utnytta, mens resten blir behandla som avfall?
– Skal vi godkjenne at store ressurser blir brukt til gruver etter mineraler som ikke trengs til annet enn spekulasjon, når drifta skaper store miljøproblemer?
– Skal vi starte nye gruver når behovet for råstoff kunne vært dekt ved resirkulering og utnytting av gamle gruvedeponier?
– Skal vi fortsatt ha det slik at regelen «forurenser betaler» ikke gjelder for mineralutvinning?

Men dette spør man ikke om. For da ville man ikke få svar som kan brukes i Norsk Bergindustris propaganda.

Negativ til sjødeponi

Likevel blir det i undersøkelsen stilt ett spørsmål som gjelder gruveindustriens metoder; hvilket syn folk har på bruk av sjødeponi. Det viser seg da at over halvparten går imot dette. Det er det som er undersøkelsens viktige resultat. Det viser det svært viktige faktum at et flertall i Norge går mot en avfallsbehandlingsmåte som er helt sentral i norsk mineralindustri og norsk mineralstrategi.

En metode som er grunnleggende for drifta av et titalls gruver som er i drift, har fått tillatelse eller har søkt konsesjon. En metode som Norge er nesten aleine om i verden, som ikke er godkjent av EU og som er fordømt av den internasjonale naturvernunionen mot bare Norges og Tyrkias stemmer. Et flertall er altså uenig i det mest sentrale og omstridte prinsippet i norsk gruvepolitikk.

Avsporer debatten

Jeg spør meg sjøl hvordan jeg ville ha svart på disse spørsmåla. Jeg ville faktisk ha svart med flertallet: Jeg er ikke prinsipielt negativ til mineralutvinning. Jeg mener mineraler er viktig for oss til daglig. Og jeg er mot bruk av sjødeponi. På de to første sakene ville svara mine blitt tatt til inntekt for Norsk Bergindustri.

Hadde jeg vært blant de spurte ville jeg følt meg misbrukt.

Misbrukt i Norsk Bergindustris leiting etter sin gode fiende og forsøk på å avspore den reelle kritikken av deres egne metoder.

Svein Lund
redaktør http://gruve.info

X