Jakter på verdifulle mineralerOmrådet hvor kartleggingen foregår er markert som gul firkant på kartet. Kartet viser også den midtatlantiske spredningsryggen. Kilde: OD

Jakter på verdifulle mineraler

OD er i støtet for å hente mineralprøver fra havbunnen rundt den midtatlantiske ryggen nordøst for Jan Mayen.

OD starter i disse dager et omfattende datainnsamlingstokt i de dypere deler av kontinentalsokkelen i vestlige deler av Norskehavet (geo365.no: «Øker innsatsen i dyphavet«).

OD har engasjert Swire Seabed AS, som har  Ocean Floor Geophysics Inc som partner, til å gjennomføre kartlegging av mulige sulfidmineraler på havbunnen over Mohnsryggen (geo365.no: «Klart for dyphavsmineraler«).

Mohnsryggener en spredningsrygg i Atlanterhavet som skiller mellom to oseanske plater, og hvor mulige verdifulle mineraler har blitt dannet fra varme vulkanske kilder. Fokus for toktet er ikke de aktive hydrauliske systemene som «svarte skorsteiner (black smokers), men ikke-aktive utdøde systemer som nå ligger som mineralrike grushauger på havbunnen (GEO 03/2017: «Framtidens mineraler«).

Kartleggingen vil bli gjennomført ved bruk av en autonom undervannsfarkost, – en Kongsberg Hugin AUV, som kartlegger havbunnen med en rekke instrumenter: bunnpenetrerende ekkolodd, multistråle batymetri, syntetisk apertur sonardata, magnetometri og spontan potensialfeltdata.

Etter at dataene er prosessert om bord, vil det bli tatt mineralprøver fra havbunnen der dataene indikerer at de finnes forekomster. Prøvetakingen vil bli gjennomført ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost, – en ROV (remotely operated vehicle). Denne senkes ned til havbunnen, som kan være på opptil 3000 meters dyp, og plukker med seg prøvemateriale av mineralene.

Toktet vil pågå gjennom hele august og inn i september.

Les også: «Seriøs satsting på dyphavsteknologi«

X