Kan løse utfordringen med forsyning av kritiske råmaterialerKevitsa, Finland. Foto: J. Brusila

Kan løse utfordringen med forsyning av kritiske råmaterialer

Nordens forekomster av og tilgang til kritiske råmaterialer er kartlagt, og en fyldig rapport er overlevert Nordisk ministerråd.  

På oppdrag fra Nordisk Ministerråd har Norges geologiske undersøkelse (NGU) og nordiske søsterorganisasjoner kartlagt forekomster av og tilgang til slike kritiske råmaterialer i Norge og Norden. Torsdag 16. september presenterte partene sin forskningsrapport med anbefalinger til Nordisk Ministerråd.

Henrik Schiellerup, avdelingsdirektør i NGU.

– Denne rapporten presenterer tre hovedtemaer: Kjente og antatte forekomster av kritiske mineralressurser i Norden, kart som viser dagens aktive uttak av kritiske mineralressurser, samt anbefalinger om videre geologisk kartlegging som kan gi underlag for videre økonomiske og politiske beslutninger om mineralutvinning på nasjonalt og nordisk nivå, forteller avdelingsdirektør Henrik Schiellerup i NGU.

Les på GEO365: Forekomst i verdensklasse

Krever bred kartlegging og robuste databaser

Ifølge Schiellerup har Norge og Norden et stort potensial for ytterligere produksjon av kritiske mineralressurser som er nødvendige i en verden basert på fornybar energi. Det er en aktiv leteindustri og et juridisk rammeverk som skal sikre god regulering og forvaltning i Norge og Norden.

– Geologisk kartlegging er imidlertid helt nødvendig for å sikre at fremtidige muligheter synliggjøres, og for at ressursene forvaltes på best mulig måte, sier Schiellerup.

Den nordiske berggrunnen har, ifølge Schiellerup, mange likheter med verdens mest mineralrike områder, og i størrelse kan den sammenliknesmed mineralintensive arealer i Canada, Australia, Sør-Afrika og Brasil. Det er store regionale og nasjonale variasjoner, både geologisk og kunnskapsmessig.

– For å styrke felles kunnskap og beslutningsgrunnlag anbefaler partene gjennom denne rapporten at den geologiske kartleggingen intensiveres, og at satsingen på lagring, systematisering og tilgjengeliggjøring av geologiske data styrkes både nasjonalt og på tvers av landegrensene, avslutter Schiellerup.

EU har identifisert et sett mineralbaserte råmaterialer som er særlig kritiske for europeisk industri og næringsutvikling, såkalte «Critical Raw Materials» (CRM). Et råmateriale defineres som kritisk hvis det har stor økonomisk betydning, og hvis tilgangen eller forsyningen er forbundet med høy risiko. Alle slike kritiske råmaterialer finnes i geologiske forekomster og krever gruvedrift for å kunne utvinnes, og mange av dem er helt nødvendige for gjennomføringen av det grønne skiftet.

Norden en viktig brikke for forsyning og økonomisk vekst

Rapporten er finansiert av Nordic Innovation, en organisasjon underlagt Nordisk ministerråd, som jobber med mål om at Norden skal være en foregangsregion for bærekraftig vekst. Organisasjonen fremmer entreprenørskap, innovasjon og konkurranse innenfor nordisk næringsliv.

Les på GEO365: Norges berggrunn kan bidra positivt

– Norden kan bli en sentral leverandør av metaller og mineraler. Vår unike situasjon gjør oss i stand til å sikre at alle deler av det grønne skiftet er bærekraftige. Rapporten peker på det nordiske perspektivet i den store sammenheng; at Norden som region kan løse utfordringen med forsyning av kritiske råmaterialer, samtidig som vi sikrer økonomisk utvikling innenfor gruveindustrien, sier Håkan Lind, innovasjonsrådgiver i Nordic Innovation.

De viktigste kritiske mineralressursene i Norge og Norden:

 • Kobolt
 • Grafitt
 • Hafnium
 • Litium
 • Niob
 • Platinametaller
 • Sjeldne jordarter
 • Silisium
 • Tantal
 • Titan
 • Vanadium

På konferansen NCS Exploration –Deep Sea Minerals 2021, 20. – 21. oktober i Bergen blir de viktigste utfordringene og mulighetene ved leting etter dyphavsmineraler diskutert av verdens fremste eksperter innen en rekke fagområder. Konferansen tar også opp andre aspekter ved dyphavsmineraler, så som dannelsen av dyphavsavsetninger, karakterisering av forekomster, behovet for kritiske mineraler og – ikke minst – hvordan leting og utvinning kan påvirke miljøet. Flere selskaper som har vist interesse for å være med i den aller første konsesjonsrunden vil også presentere sine tanker og ideer om utforskningen av dyphavet.

BILLETTER OG REGISTRERING

 

X