Sydvaranger har fått konsesjon

Sydvaranger har fått konsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning har tildelt driftskonsesjon til Sydvaranger, men det er knyttet strenge vilkår til den.

Det er Direktoratet for mineralforvaltning  (DMF) som skriver dette.

Konsesjonen tildeles med vilkår, og DMFs konklusjoner er basert på en overordnet vurdering om at oppstart av gruvevirksomhet innenfor området skal balansere ulike hensyn på en best mulig måte, med særlig vekt på hensynet til en bærekraftig forvaltning av statens ressurser, jf. mineralloven § 1.

Viktig for lokalsamfunnet

Hensynet til verdiskaping og næringsutvikling er i henhold til mineralloven § 2 a) ett av flere hensyn som skal ivaretas ved forvaltning og bruk av mineralressurser.

Oppstart av drift i Sydvaranger Gruveområde anses å ha stor samfunnsmessig betydning gjennom verdiskaping, og at det planlegges for bemanning av flere hundre arbeidsplasser. DMF vektlegger derfor dette hensynet i stor grad i vurderingen av om konsesjon skal gis, skriver DMF.

Driftsplanen som følger søknaden gjelder for en 20-års periode med en overordnet plan for drift i de enkelte bruddene de første fem år. Driftsplanen godkjennes med vilkår om revisjon før oppstart i de enkelte bruddene. DMF tillater oppstart av dagbruddsdrift i Jerntoppen som omsøkt.

Bjørnevatn på vent

Det er et betydelig volum med gjenstående malm i Bjørnevatnforekomsten. Driftsplanen legger opp til dagbruddsdrift med utnyttelse av kun deler av forekomsten.

Det stilles krav om revisjon av planen før oppstart av drift i Bjørnevatn tillates.

Planen skal ivareta optimal ressursutnyttelse og minimering av gråberg til tipp. I henhold til tidsplanen som er oppgitt i søknaden, kan planen for uttak i Bjørnevatn revideres parallelt med oppstart av drift i Jerntoppen.

Gråbergstrategi må endres

DMF legger til grunn at det innenfor allerede berørt område er plass til deponering av vesentlige mengder gråberg. Det stilles vilkår om at gråbergstrategien endres slik at tilbakefylling i ferdig utdrevne dagbrudd skal tilstrebes i størst mulig grad.

Gjenfylling vurderes som mer bærekraftig fremfor å bygge nye permanente deponier i uberørt terreng. Ny drift er dermed et viktig bidrag for å istandsette og klargjøre området for etterbruk. Konsekvenser for sterilisering av restmalm inngår i vurderingen av vilkår om gjenfylling.

Gruveplan for nye Sydvaranger.

 

 

 

X