Kompetanse er nøkkelen til framtiden

Kompetanse er nøkkelen til framtiden

Bergindustrien spiller en viktig rolle i det norske samfunnet. Ulike grupper har ulike forventinger til bedriftene i bransjen.

Bergindustrien spiller en viktig rolle i det norske samfunnet. Ulike grupper har ulike forventinger til bedriftene i bransjen:

–          Samfunnet forventer at bedriftene skal produsere råstoffer som trengs til en rekke formål. Fra sandkassa via mobiltelefonen, malingen på veggen, betongen i husene, pukken under veien og til gravsteinen ved livets slutt – å skaffe til veie råstoffer  er samfunnsoppdraget vårt.

Hvis bergindustrien skal oppfylle denne forventingen trengs kunnskap om å finne, drive, utvikle, drive ut, rydde opp etter, finne nye anvendelser for mineralske råstoffer.

–          De ansatte forventer at de skal komme seg trygt til jobb, gjennom arbeidsdagen og tilbake hjem. De ønsker også å trives på jobben.

For å oppfylle denne viktige forventningen trengs kunnskap om hvordan unngå å få en stein i hodet, hvordan unngå skadelig innånding av steinstøv, hvordan legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

–          Interessentene våre, de som føler seg berørt av virksomheten, forventer å føle seg trygge og at bedriftene gjør hva de kan for å minimere negative konsekvenser.

For å oppfylle en slik forventning trengs kunnskap om effekter av hva vi driver med, forskning om hvordan miljøeffekter kan reduseres og vilje til dialog.

–          Bedriftene forventer å tjene penger. Økonomi er faktisk en viktig del av bærekraftighetsbegrepet. De trenger det også for å ha råd til å oppfylle alle andres forventninger til bransjen.

Da trengs kunnskap om effektiv drift, hvordan utvikle og drive forekomstene, hvordan slå konkurrentene, hvordan utvikle nye løsninger, forståelse for at forskning og annen kunnskapsutvikling kan gi økt inntjening på lengre sikt og øvelse i å tenke framover.

Kompetanse defineres av Wikipedia som «å kunne noe». Jeg vil legge til følgende presisering: kompetansebegrepet slik bergindustrien bør forholde seg til det omfatter utvikling av ny kunnskap gjennom forskning og utvikling, overføring av eksisterende kunnskap til nye generasjoner gjennom utdanning, friste nye generasjoner til å velge relevant utdanning gjennom rekruttering, men også å spre kunnskap om bransjens rolle, hva vi står for og hvilke utfordringer vi har til beslutningstakere og omverden gjennom opplysningsarbeid og omdømmebygging.

Det skjer mye spennende i bergindustrien for tida. Økt politisk oppmerksomhet har medført at det ventes en mineralstrategi i løpet av våren. Kompetanse vil bli omtalt der. Knappheten på kvalifisert arbeidskraft i Norge rammer også vår bransje. Vi står overfor en betydelig generasjonsutfordring og skal selge inn en bransje som de siste 30 årene har vært oppfattet som en fortidsnæring til ungdommen.

Grep som bransjestøttede professorater, ny bransjetraineeordning, egen klasse på Stjørdal fagskole for å formalisere eksisterende praktisk kunnskap og kvalifisere flinke bransjefolk til det nye «bergteknisk ansvarlig»-begrepet som kom med mineralloven, nytt bransjeforskningsprogram Minforsk på vei, regionale utviklingsprosjekter som Mineralklynge Nord, er alle eksempler som viser betydelig vilje i bransjen til å aksle de utfordringer som framtiden bringer. En rekke forskningsinstitutter klør i fingrene etter å forske på bergindustri og en rekke forvaltningsinstitusjoner er viktige premissleverandører. Det blir spennende å følge med framover: har myndighetene forstått kompetanseutfordringen slik at de legger gode rammer, og greier bedriftene å følge opp slik at de finner nøkkelen til framtiden?

Elisabeth Gammelsæter - Generalsekretær Norsk Bergindustri. Foto: Norsk Bergindustri

Elisabeth Gammelsæter – Generalsekretær Norsk Bergindustri.
Foto: Norsk Bergindustri

Skrevet av Elisabeth Gammelsæter

X