Miljøinnsatsen skal måles og kommuniseres Anita Hall er generalsekretær i Norsk Bergindustri

Miljøinnsatsen skal måles og kommuniseres

Bærekraft og miljøarbeidet har blitt en selvfølge for enhver ansvarlig industri i vår vestlige verden, så også for våre medlemsbedrifter, skriver Anita Hall.

Samfunnets krav til miljøtenkning og bærekraftarbeid strammer seg til fra dag til dag. Bedriftene får en ny og moderne måte å tenke på, og det som tidligere føltes som tunge krav oppfattes nå som modernisering og effektivisering. Det settes blant annet stadig strengere krav til å kjenne et produkts miljøprofil. Fotavtrykket skal dokumenteres.

Byggebransjen har over lengre tid benyttet sertifikater for dokumentasjon av produktenes miljøfotavtrykk ved utarbeidelse av såkalte Environmental Product Declaration -EPD. En EPD er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse, Life-Cycle Assessment (LCA), og hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og ta et valg basert på miljødeklarasjonen. Både den bakenforliggende LCA og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 – Environmental Labels and Declarations. Det kan utarbeides EPD for nesten alt, selv for frossenpizza. Ved EPD-dokumentasjon av innsatsfaktorene i for eksempel et bygg, kan man få en aggregert oversikt over byggets miljøfotavtrykk.

Kalkulatorverktøy og deling av data

Pukk, grus og naturstein er byggeråstoffer som brukes i enhver prosess knyttet til infrastruktur, bygg og anlegg. Norsk Bergindustri kunne våren 2019 tilby våre medlemmer en kalkulator for beregning av miljøfotavtrykket gjennom en EPD-generator utviklet spesielt for bransjen.

Kalkulatorverktøyet fungerer som hvert enkelt medlems eget verktøy med egen pålogging. Alle grunnlagsdata for innsatsfaktorer som inngår i en produksjonsprosess er registrert i en base. Kartlegging av dette er et stort arbeid og en pirkete jobb. Derfor er det en stor fordel at grunndata kan deles i en felles base.

Det er gledelig å se at Norsk Bergindustris medlemsbedrifter samarbeider om dette og deler mesteparten av sine grunnlagsdata i basen. En slik deling vitner om tillitt og et ønske om at hele bransjen skal kunne delta i dette felles miljøprosjektet og gjøre hverandre gode.

I tillegg til de faste innsatsfaktorene, gir kalkulatorvektøyet muligheten til å legge inn særskilte faktorer for det enkelte prosjekt. Dermed vil man enkelt kunne generere spesifikk EPD på enkeltleveranser, noe det stilles krav til i mange tilfeller i dag.

EPD og TSM

EPD er bare et eksempel på de verktøyene som utvikles for å måle vår miljøinnsats i disse omstillingstider. Byggebransjen har også effektive rammeverk i for eksempel BREEM, som systematiserer og hjelper den enkelte bedrift til å bli stadig mer bevisst og strekke seg etter nye mål. Bergindustrien henger med og er en fremoverlent industri som tar sitt miljøansvar på høyeste alvor. Imidlertid er det også i denne bransjen behov for gode verktøy og metoder for å måle innsatsen slik at vi på en troverdig måte kan kommunisere hvor innsatsen er på topp og på hvilke områder bransjen bør strekke seg lenger. Norsk Bergindustris storebror i Canada, Mining Association of Canada (MAC) har utarbeidet nettopp et slikt verktøy for bergindustrien, Towards Sustainable Mining (TSM).

Metodikken er tatt i bruk i en rekke land, og i fremtiden vil også bransjen i Norge henge seg på og systematisere og måle bærekraftarbeidet sitt i dette systemet. Norsk Bergindustri ser frem til å få et godt verktøy i verktøykassen for et langsiktig og planmessig bærekraftarbeid i bransjen. Vi gleder oss til å kunne visualisere og kommunisere innsatsen på en enkel og troverdig måte for omverden.

ANITA HELENE HALL

Generalsekretær i Norsk Bergindustri

X