Mindre forskning – Mer kartleggingMay Britt Myhr har vært adm. direktør ved NGU siden i fjor sommer. Hun må nå forholde seg til en ekstern evaluering som i prinsippet omhandler den forrige direktørens periode. Men Myhr får støtte for sitt ønske om sterker eierstyring, slik hun i fjor uttrykte i et intervju med GEO. Foto: Halfdan Carstens

Mindre forskning – Mer kartlegging

En ekstern evaluering av NGU gir institusjonen ros for godt geologisk arbeid, men det trengs sterkere styring til for å løse samfunnsoppdraget.

En ekstern evaluering av Norges geologiske undersøkelse (NGU) konkluderer med at kartleggingen av Norges geologi har for lite omfang og er altfor usystematisk.

Det er Oxford Research som står bak undersøkelsen som har blitt gjort på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Evalueringen var ment å gi en vurdering av NGU sin måloppnåelse, og om og i hvilken grad det er behov for endringer for å dekke samfunnets behov for geologisk kunnskap fremover. Et annet viktig mål var å belyse samfunnsnytten av NGU sin virksomhet, det vil si å gi systematisk kunnskap om samfunnsmessige resultater og effekter av de siste årenes ressursbruk og prioriteringer.

Nå foreligger rapporten.

Årsaken til mangelfull kartlegging av landet er todelt, slik Oxford Research ser det: Begrenset styring og prioritering internt, samt liten grad av eierstyring. Det første kan henge sammen med at «NGU har mangelfull ledelse på flere nivåer i organisasjonen, særlig knyttet til strategi og prioritering».

Evalueringens hovedkonklusjon er at NGU må videreføre sitt gode arbeid som leverandør av geologiske data, men at dette innrettes etter de behov som eierdepartementet har og det utvidete samfunnsoppdraget. «NGU bør derfor konsentrere sin virksomhet om kjerneoppdragene.»

Videre heter det i evalueringen at «ved å konsentrere virksomheten rundt kjerneoppgavene som følger av samfunnsoppdraget, vil man for det første ha behov for å definere disse og innrette organisasjonen mot å levere på dem – noe som vil kreve tydeligere ledelse, eierstyring og prioritering».

I hht. evalueringen må altså eierdepartementet være tydeligere i sin styring av NGU, og gi klare ramme for hva NGU skal gjøre og levere, og til hvem. Departementet, blir det hevdet, «må også ta stilling til om, og i så fall i hvilken grad, NGU skal være en forskningsinstitusjon, en forvalter, en kartlegger eller en kunnskapsleverandør».

Anbefalingen fra Oxford Research er at NGU i større grad innrettes for effektiv kartlegging og distribusjon av data, og i mindre grad for forskningsformål.

«Samfunnsoppdraget for Norges geologiske undersøkelse

NGU skal fremskaffe og formidle kunnskap om Norges berggrunn, løsmasser, grunnvann og mineralressurser. NGU skal bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling. NGU skal etablere og drive nasjonale databaser som gir informasjon om Norges geologi og geologiske ressurser. Kilde: Tildelingsbrev til Norges geologiske undersøkelse, fra Nærings- og fiskeridepartementet, for 2019.»

 

X