Nytt, viktig verktøy Njål Hagen, Fagsjef bærekraft og miljø, Norsk Bergindustri

Nytt, viktig verktøy

Medlemmene i Norsk Bergindustrien skal snart ta i bruk et verktøy som tydelig vil synliggjøre bærekraftarbeidet.

Foreningen har inngått avtale med Mining Association of Canada om å ta i bruk rapporteringssystemet Towards Sustainable Mining (TSM), og i september ble en ny milepæl nådd.

Avtalen med Mining Association of Canada (MAC) ble signert under PDAC i Toronto i begynnelsen av mars i år. Siden da har utvalgte representanter fra Norsk Bergindustris medlemmer brukt tiden sin godt på å tilpasse det canadiske rapporteringsverktøyet TSM til norske forhold.

TSM er kort fortalt et verktøy og rapporteringssystem for å måle og synliggjøre bærekraftarbeidet som gjøres blant Norsk Bergindustris medlemmers virksomheter. Det vil bidra sterkt til ytterligere dialog med interessegrupper og lokalsamfunn, og det er et godt hjelpemiddel for virksomheten til å oppfylle målsetninger innen definerte områder. Alle resultater publiseres offentlig og vil være tilgjengelig for alle som har interesse for bærekraftarbeidet til den norske bergindustrien.

Karakterskala

TSM består av åtte protokoller med til sammen 30 indikatorer. Virksomhetenes kontakt med interessegrupper, lokalsamfunn og urbefolkning tydeliggjøres og måles, systemet vil synliggjøre hvilke tiltak som gjøres innenfor krisehåndtering og kommunikasjon, det er protokoller for HMS og hvordan forhindre barne- og tvangsarbeid. Virksomhetene vil bli målt på hvordan de håndterer overskuddsmasser, hvordan de forvalter biologisk mangfold og vannressurser. Det er også en egen protokoll for energibruk og klimagassutslipp.

Det gis karakterer til alle indikatorene, hvor høyest mulig karakter er AAA, mens i motsatt ende av skalaen er karakteren C. Laveste karakter viser at virksomheten oppfyller alle lover og forskrifter i det landet den opererer i, og målsetningen er selvfølgelig at alle virksomhetene skal yte mer enn dette.

Hver virksomhet rapporterer årlig på hver enkelt indikator og alle innrapporterte data må dokumenteres. Hvert tredje år gjennomgås rapportene og dokumentasjonen av en ekstern verifikatør (revisor) som kontrollerer at karakterscoren stemmer med faktisk gjennomførte tiltak. Men det er også ytterligere ekstern kontroll av TSM-systemet.

Rådgivende organ

Selv om TSM er utviklet av bransjen for bransjen, er det flere eksterne og uavhengige aktører som har stor påvirkning på rapporteringssystemet. Før det norske TSM-systemet i det hele tatt skal tas i bruk, skal det vurderes av en referansegruppe. Dette er et rådgivende organ som er sammensatt av personer med en eller annen interesse for bergindustrien. Referansegruppen består blant annet av personer fra urbefolkningen, miljøorganisasjoner, finansbransjen, arbeidstakerorganisasjon, arbeidsgiverorganisasjon, lokalsamfunn og annet næringsliv. Totalt er det elleve faste seter i referansegruppen.

Høytidelig markering

Referansegruppens oppgave nå i første omgang er å komme med råd i oppbyggingen av TSM i Norge. Gruppen får oversendt de enkelte protokoller for gjennomgang og deres synspunkter oversendes ekspertgruppen for videre behandling. Denne prosedyren skal gjennomføres for alle protokollene før de kan tas i bruk.

Når alle åtte protokollene er ferdigbehandlet og TSM er i full drift, vil referansegruppens oppgave blir å rådgi i saker som omhandler virksomheter som er i drift. Referansegruppen skal ikke under noen omstendighet ta stilling til om ny virksomhet skal etableres eller ikke.

Den 8. september ble referansegruppen etablert. Oppstartsmøtet ble høytidelig markert med besøk og innlegg av Lucie Katrine Sunde-Eidem (V), statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Randi Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning og representanter fra den canadiske ambassaden og Mining Association of Canada.

 

NJÅL HAGEN

Fagsjef bærekraft og miljø

Norsk Bergindustri

X