Øker kunnskapen om sjødeponi

Øker kunnskapen om sjødeponi

Det gamle deponiet i Repparfjord har blitt undersøkt av forskere. Funnene er uventede og interessante.

Kari Skirbekk, forsker og maringeolog ved UiT Norges arktiske universitet har sammen med kollegene i prosjektet EWMA (Environmental Waste Management) gjort interessante funn i Repparfjorden etter å ha undersøkt det gamle deponiet etter seks år med gruvedrift på 70-tallet.
Forskerne undersøkte sjøbunnen med sedimentprøver og gjorde flere interessante funn.
– Vi fant ut at partiklene har spredt seg veldig lite i forhold til det vi forventet, sier Kari Skirbekk til highnorthnews.com før hun fortsetter:
– Helt tilfeldig hadde de valgt en veldig god lokalitet for deponiet, det ligger en morenerygg like utenfor deponiområdet, og denne har holdt massene på plass. I tillegg ligger deponiet i et område hvor det er relativt høy tilførsel av naturlige sedimenter, og dermed har deponiet blitt begravd etter at driften ble avsluttet.
Nussir ASA fikk i 2015 tillatelse til å etablere et nytt sjødeponi lengre ut i fjorden, utenfor terskelen i fjorden.
– Men også der er det et naturlig fordypning i fjordbunnen, noe som vil bidra til å holde deponiet samlet/stabilt, forklarer Skirbekk.
Prosjektet fortsetter nå undersøkelsene i Bøkfjorden, et gammelt sjødeponi. Forskerne ønsker å samle mer kunnskap for å forstå hvordan ulike fjordsystemer påvirkes av deponi av store mengder masse.
– Vi mener den økte kunnskapen kan bidra med  å finne gode  løsninger, særlig i forhold til det å velge riktig lokalitet for deponiet. Hvordan partiklene vil spres er tidligere modellert i konsekvensutredningen. Å kombinere dette med vår forskning på faktisk partikkelspredning i det gamle deponiet gir kanskje økt tillit til at det kan være mulig å etablere forsvarlige sjødeponier. Men god overvåkning under drift vil være svært viktig, slår Skirbekk fast.
Les hele saken på highnorthnews.com

X