Ønsker Nussir velkommen

Ønsker Nussir velkommen

Kommunene i regionrådet i Vest-Finnmark ønsker Nussir velkommen.

I dag vedtok Vest-Finnmark regionråd enstemmig en uttalelse som ønsker Nussir velkommen.
Brevet fra sametingsrådet til fem internasjonale banker har skapt mye uro de siste ukene.

Vedtak fra Vest-Finnmark regionråd
Nussir er et viktig og ønskelig mineralprosjekt i Finnmark. Prosjektet vil bidra med betydelig flere arbeidsplasser i fylket, bosetting, og en sterk industriklynge i regionen. Dette uten at ulempene overskygger de lokale og regionale fordelene både på kort og lang sikt.
Den største trusselen mot sjøsamisk kultur i Vest-Finnmark er at sjøsamiske bygder avfolkes, og at de unge flytter ut av sjøsamiske områder. Årsaken til dette er at det ikke skapes arbeidsplasser lokalt, og man tvinges til å skape seg et nytt liv utenfor de sjøsamiske områdene. Nussir vil bidra til mange nye arbeidsplasser i sjøsamiske bygder, og vil således både direkte og indirekte bidra til å opprettholde- og utvikle sjøsamisk kultur.
Vest-Finnmark regionråd ser derfor med undring på at Sametingsrådet tilskriver internasjonale banker med anmodning om å trekke ut sitt engasjement av Nussir ASA. Søknaden er godkjent av Kvalsundet kommune, reguleringsplanen er godkjent i kommunal- og regionaldepartementet og utslippstillatelsen er gitt av miljødepartementet. Vest-Finnmark regionråd mener de demokratiske spillereglene er fulgt til punkt og prikke i denne saken, og mener et slikt engasjement fra Sametinget er unødvendig, og langt på siden av det et samepolitisk rådgivende organ bør påta seg.
X