Presiserer rollen sin

Presiserer rollen sin

DMFs varsel om vedtak vedrørende Sydvaranger har ført til stor mediainteresse. Nå avklarer DMF sin egen rolle.

DMFs rolle som forvaltningsmyndighet er å gjøre faglige vurderinger basert på søknadsdokumentene og høringsinnspill innenfor rammene av mineralloven og annet regelverk. DMF utøver i denne saken direktoratets iverksettende rolle, som innebærer myndighetsutøvelse etter mineralloven. DMF har også en selvstendig plikt til vurdering etter naturmangfoldloven, skriver Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) på sine nettsider.

Ved tildeling av driftskonsesjon legger DMF vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne forekomsten, jf. mineralloven § 43 annet ledd. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift av forekomsten, heter det.

Videre skal det legges vekt på om prosjektet ivaretar hensynene som følger av mineralloven § 2:

  • verdiskaping og næringsutvikling
  • naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv
  • omgivelsene og nærliggende områder under drift
  • miljømessige konsekvenser
  • langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

DMF påpeker viktigheten av bergfaglige vurderinger:

I behandlingen av en søknad om driftskonsesjon er bergfaglige vurderinger sentrale. Dette er vurderinger som ikke gjøres etter annet regelverk eller av andre myndigheter. I forarbeidene til loven (Ot.prp. nr. 43 2008-2009) vises det til at bergfaglige vurderinger skal bidra til å forhindre at forekomster blir ødelagt og at driften ikke fremstår som et større faremoment enn nødvendig. Driften skal gjennomføres slik at ressursene utnyttes best mulig innenfor et godt tilpasset driftsopplegg, samtidig som omgivelsene og miljøet blir ivaretatt på best mulig måte.

Det fremgår av varselet at DMF vurderer å tildele konsesjon på vilkår, med oppstart i henhold til søknadens tidslinje. DMF utelukker ikke at det kan tillates uttak av deler av malmen i Bjørnevatn ved dagbruddsdrift. Dette fordrer imidlertid at det foreligger tilfredsstillende utredninger av ulike brytningsmetoder, hvor uttak av den totale forekomsten er ivaretatt, og med minimering av gråbergsdeponering som mål.

Sydvaranger Eiendom har gitt sin tilbakemelding på varselet og saken er fortsatt under behandling hos DMF. DMF fatter endelig vedtak når alle sider av saken er vurdert. Seniorrådgiver Gunn Haukdal sier til geo365.no at DMF ikke kan si når dette vil skje.

Les hele skrivet her.

 

X