Programforpliktet næringsutvikling!

Programforpliktet næringsutvikling!

Det er fortsatt en lang vei å gå for å sikre forutsigbarheten i bergverksbransjen.

Spesielt gjelder det dem som vil starte ny eller utvide eksisterende mineralvirksomhet.
Landsmøtesesongen i de politiske partiene nærmer seg slutten. Det indikerer at stortingsperioden snart er forbi og at partiene definerer politikken de selv skal kjempe for de neste fire årene gjennom å vedta sine egne partiprogrammer. Formuleringene her har mye å si for hva vi kan forvente i årene som kommer, og vi følger derfor landsmøtene med spenning.
Før valget er det naturligvis viktig at de største partiene på hver side har et avklart og positivt forhold til mineralnæringen. Både Høyre og Arbeiderpartiet har gode formuleringer der vår bransje blir ivaretatt. Høyre skriver blant annet Mineralnæringen er en viktig bidragsyter til dagens og fremtidens produkter, og Høyre vil legge til rette for økt mineralproduksjon i Norge innenfor strenge miljøkrav, i tillegg til å komme med flere gode tiltak som økt kartlegging og satsing på mineralutvinning til havs. Arbeiderpartiet skriver at Mineralnæringen må utvikles videre med høye miljøkrav og med vekt på produktutvikling og innovasjon, og vil blant annet styrke mineralforvaltningen. Dette er vi selvsagt tilfredse med, det viser at langsiktig dialog med politiske myndigheter fører frem.
Parallelt er det interessant å se hva eventuelle regjeringspartnere og støttepartier mener om bransjen vår. Senterpartiet er i voldsom fremgang på meningsmålingene, og om resultatet blir det samme etter valget vil deres stemme veie tungt etter et eventuelt regjeringsskifte. Utvikling i mineralnæringen bør være god senterpartipolitikk. Langsiktige, lønnsomme, private industriarbeidsplasser med solid distriktsforankring burde lokke frem Trygve Slagsvold Vedums karakteristiske flir. Likevel har de i sin iver etter å komme kommunene i møte foreslått en egen ressursskatt som skal tilfalle kommunen. Et bedre alternativ ville være å gjøre slik vi har foreslått, nemlig å omfordele dagens selskapsskatt slik at en fjerdedel tilfaller kommunen. Det ville vært næringsvennlig og stimulerende for lokalsamfunnene.
Venstre har vedtatt en rekke ønsker for næringen. De kan glede seg over at mange av disse sakene allerede blir ivaretatt, blant annet gjennom mineralloven. De ønsker for eksempel å stille krav til gruveselskaper om å sette av nødvendige midler til opprydning i et miljøfond.
Imidlertid vet vi at det kan være langt fra fagre ønsker til konkrete tiltak i politikken. Siden 2013 har vi oppfordret regjeringen om å følge opp målene i mineralstrategien og sin egen regjeringserklæring der mineralnæringen er utpekt som et viktig satsingsområde. Med fasit i hånd kan vi se tilbake på fire år der viktige enkeltavklaringer er kommet på plass, for eksempel regjeringens ja til Nordic Mining, samt evaluering av mineralloven som vi har etterspurt.
Samtidig er det fortsatt en lang vei å gå for å styrke prosessforutsigbarheten bransjen møter. Fremdeles er det helt umulig å skissere en sannsynlig prosess og tidslinje for dem som vil starte ny eller utvide eksisterende mineralvirksomhet i Norge. Det arbeidet må fortsette etter valget, uavhengig av om statsministeren heter Jonas eller Erna.

Skrevet av Olav Hallset

X