Ressursene er ujevnt fordelt

En fersk rapport fra EU viser at medlemslandene risikerer å få begrenset tilgang til flere grunnstoffer og mineraler i årene som kommer. Den norske berggrunnen kan bidra til å dekke noe av behovet.

– EU har lagt ned et stort arbeid med å dokumentere forsyningssituasjonen for de mineralske råstoffene landene trenger i årene som kommer, forteller Ron Boyd ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
– Resultatet er at 20 råstoffer (metaller, industrimineraler og metallurgisk kull) blir vurdert som «kritiske». At de er «kritiske» betyr at de har stor økonomisk betydning, samtidig som ressurstilgangen er utsatt for begrensninger fra dominerende produsentland.
Den første rapporten kom i 2010, og konklusjonene fra en oppfølgingsstudie ble presentert på et møte i Aten i juni i år.

Nok ressurser i et langt perspektiv
Det er flere grunner til at det er behov for en grundig analyse av fremtidens tilgang til og behov for råstoffer.
– Først og fremst trenger europeisk industri uhindret tilgang til nødvendige råvarer, noe som må sees i lys av at europeisk industri bruker 20 prosent av verdens produksjon av metalliske malmer, mens EUs egen produksjon kun utgjør 3 prosent, sier Boyd.
– En annen god grunn er Kinas dominans som produsent av sjeldne jordarter (REE) og flere andre råstoffer av stor betydning for høy-teknologiske anvendelser, for eksempel grafitt, antimon, gallium, germanium, magnesium og wolfram.
Boyd forteller at rapporten vurderer hvor kritiske de enkelte råstoffene er ved hjelp av en metodikk utviklet ved Yale University. Den baserer seg på to hovedfaktorer:
Den økonomiske betydningen: Forbruket av et råstoff i en gitt industriell sektor, og denne sektorens økonomiske betydning for EU.
Forsyningsrisikoen: Konsentrasjon av produksjon/produsentland og landenes politiske stabilitet, potensialet for erstatning av råstoffer med andre, lettere tilgjengelige metaller/mineraler, samt andelen av etterspørsel som kan dekkes med gjenvinning.
– Gruppen som gjennomførte 2010-analysen vurderte også å inkludere geologisk tilgjengelighet som faktor. Konklusjonen var imidlertid at gruveindustrien har god til å øke reservetilganger over tid, noe som betyr at ressurstilgangen globalt ikke er vesentlig i den tidsskalaen som lå til grunn for analysen (ti år), forteller Boyd.
– Vi må også forstå det slik at rapporten vurderer det slik at verden, totalt sett, har nok av de fleste råstoffer i et perspektiv på mer enn ti år.

Et annet perspektiv i forhold til ”criticality”. Her er geologisk tilgjengelighet viktig (f. eks. i forhold til forsyning av lettere REE).

Et annet perspektiv i forhold til ”criticality”. Her er geologisk tilgjengelighet viktig (f. eks. i forhold til forsyning av lettere REE).

Boom gir gjenåpning
Det ble totalt vurdert 51 mineralske råstoffer. Av disse var 34 metaller, inklusive platinametallene som gruppe og REE delt i lettere og tynge REE, og med bauksitt i tillegg til aluminium. De øvrige 15 var industrimineraler samt metallurgisk kull. Flere av industrimineralbetegnelsene dekker flere mineraler med svært mange anvendelser og en betydelig spredning i verdi.
– I rapporten går det frem at EU har vurdert 20 av råstoffene som «kritiske». Dette er antimon, beryllium, borater, flusspat, fosfat, gallium, germanium, grafitt (naturlig), indium, litium, kobolt, krom, kull (metallurgisk), magnesitt, magnesium, niob, PGM, REE (begge grupper), silisium metall og wolfram, forteller Boyd.
Boyd påpeker at tabellen gjenspeiler ”boomen” i leting etter nye REE-forekomster gjennom de siste fem årene og flere forekomster blir nå åpnet eller gjenåpnet.
– Dette gjelder for eksempel den nye gruva Mount Weld i Australia i 2011 og gjenåpningen av Mountain Pass i California i 2012.
Kina står for 81 prosent av verdens forsyninger av antimon og ca. 4 prosent kommer fra hhv. Tadjikistan og Russland.
– Selv om det pågår omfattende leting, også etter antimon (http://antimonyworld.com/ ), er det forhold som tilsier at antimon er like kritisk som REE, avslutter Ron Boyd

Flere strategier
– EU har flere parallelle strategier for å sikre tilgangen til mineralske råstoffer til egen industri. Disse inkluderer dokumentasjon av potensialet innenfor Europa, fokus på gjenvinning og erstatning, samt dialog og samarbeid med viktige produsentland, som for eksempel i Afrika og Sør-Amerika.
Ron Boyd opplyser at det også pågår en trekantdialog om kritiske råstoffer med USA og Japan. Begge land har strategiske lagre av utvalgte metaller og mineraler. Også EU har fått gjennomført (i 2012) en analyse av en slik strategi. Rapporten beskriver svært mange utfordringer som vil være forbundet med etablering av et slikt system innen EU.
Artikkelen sto i GEO 05/2014

Newer Post
Older Post
X