Sjødeponi kan være den beste løsningen!

Sjødeponi kan være den beste løsningen!

En av de største utfordringene er hvor vi skal gjøre av de store mengdene oppmalt stein som kommer fra gruvene.

Gjenbruk er sjelden mulig, og transporten er kostbar. Derfor er lagring i deponier i nærheten av gruva vanlig praksis i alle land. Deponier er områder enten på land eller i vann der stein og grus som blir til overs fra gruvene, blir samlet opp. Internasjonalt er det mest vanlig å plassere avgangen i deponier på land. Men i Norge er sjødeponering et alternativ fordi de verdifulle mineralene ofte finnes nærme sjøen og fordi fjordområdene kan ha en topografi som gjør dem spesielt godt egnet til formålet.

Det finnes ulike typer deponier for å kvitte seg med restavfall fra gruvedrift:

Landdeponi kan ha utfordringer med avrenning og partikkelspredning til luft. Naturgitte forhold avgjør hvilken deponiløsning som er best for hvert enkelt prosjekt. Man må vurdere sårbarhet i naturen, mineralenes egenskaper, vannforhold eller hydrologi, topografi, kjemikalier og driftsmessige forhold som transportavstander før man bestemmer seg.

En annen mulighet er sjødeponi i fjord eller i åpent farvann.

I områder med bratte fjellsider og lite landarealer å lagre på, kan sjødeponi vurderes som den beste måten. Massene blir liggende stabilt i ro på bunnen av fjorden, og ikke på steder der det er fare for at massene kan skli ut. Det er et vesentlig argument.

For at undervannsdeponi kan tas i bruk må bedriften gjennomføre svært omfattende konsekvensutredning der man presenterer analyser og av de miljømessige effektene av et eventuelt deponi. Bunnforhold, strømninger, plante- og dyreliv og en rekke andre faktorer må vurderes. Kun prosjekter der som vurderes som akseptable i henhold til regelverk fastsatt av Miljødirektoratet, vil kunne realiseres.

Overskuddsmassen føres ned til fjord- eller sjøbunnen i et rør. Ofte tilsettes massene stoffer som sørger for at partiklene synker raskt og ikke driver bort fra det definerte deponiområdet. Disse stoffene påfører ikke miljøet skade og sørger for ytterligere stabilitet i massene som deponeres.

Dype norske fjorder gir derfor mulighet for stabil og trygg deponering av restmasser. Det gjør sjødeponi til det mest miljøvennlige alternativet i flere prosjekter.

Bergindustrien arbeider aktivt med avfallsminimering og økt bruk av restmineraler til andre anvendelser. Av denne grunn samarbeider vi også tett med internasjonale aktører om utvikling av fremtidens gruvenæring.

Deep Ocean Stewardship Initiative (DOSI), sammen med Norsk Bergindustri, jobber med utviklingen av en global best practice retningslinjer. Denne prosessen vil starte med en workshop, som skal holdes i Egersund, fra 9 til 11 juni i år. Målet i første omgang er å utvikle et arbeidsprogram som vil muliggjøre ferdigstillelse av et rammeverk for retningslinjer innen utgangen av 2020.

LARS-ERIK SLETNER

Fagsjef politikk og samfunn

Norsk Bergindustri

X