Søker om utslippstillatelse I 2016 godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet en reguleringsplan i Rana kommune som gjør det mulig å utvinne mineralet kvarts i Nasafjell. Prosjektet vil gi omkring 50 nye arbeidsplasser i kommunen, men råstoffproduksjonen vil også bidra til økt verdiskaping ved annen industri i regionen og dermed kunne sikre enda flere arbeidsplasser. Driftstiden ved dette dagbruddet er anslått til å bli omkring 30 år.

Søker om utslippstillatelse

Elkem har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til uttak og produksjon av kvarts på Nasafjell kvartsforekomst i Rana kommune.

Planlagt produksjonskapasitet etter knusing og sikting er inntil 280000 tonn kvarts per år. Bergmasser som ikke fraktes ut av bruddet vil deponeres i en steintipp i planområdet i samsvar med den vedtatte reguleringsplan, skriver Fylkesmannen i Nordland.

I 2016 skrev Elkem at «Nasafjell regnes for å være et av Nord-Europas største og viktigste gangkvartsfelter. Elkem vil bruke kvartsforekomsten på Nasafjell i Rana for produksjon av silisiumprodukter ved Elkem Salten i Sørfold og til produksjon av solar silisium ved Elkem Solar i Kristiansand.».

Nasafjell regnes for å være et av Norges største og viktigste gangkvartsfelter. Feltet har en samlet overflate på 100-125 dekar. Dette tilsvarer 3 millioner tonn pr 10 m dybde, noe som er 10 ganger større andre kjente gangkvartsforekomster i Norge. Gangkvartsfeltet ligger i Rana kommune om lag sju km sør for polarsirkelen og nær grensen mot Sverige. Totalt består feltet av tre atskilte kvartsganger, hvorav de to østligste muligens er sammenhengende under overdekket. De to hovedgangene strekker seg i øst-sørøstlig til vest-nordvestlig retning og ligger i sør-sørvesthellingen av grensefjellet Nasafjell i 900-1000 meters høyde.Kvartsgangene opptrer langs grensen mellom grunnfjellsgranitt og grafittførende svartskifer. Sammen med kvartsen opptrer noen forurensende mineraler, hvorav kalkspat er det viktigste. (ngu.no)

Planen går ut på å bryte kvarts i to separate brudd, Vestbruddet og Østbruddet. Østbruddet skal ikke startes opp før Vestbruddet er tilnærmet ferdigdrevet. Virksomheten er sammenlignbar med drift av pukkverk.

Nasafjellet (svensk: Nasafjället, lulesamisk: Násávárre,[2] umesamisk: Nása) er et svensknorsk fjell på grensen mellom Rana kommune på Helgeland i Nordland fylke og Arjeplog kommune i Norrbottens län. Fjellet ligger nær Ranelvas og Laisälvens kilder. Fjellets høyeste punkt ligger på norsk side av grensen, har en høyde på 1 211 meter over havet. Rundt 200 meter nordøst for toppunktet ligger riksrøys 227, som markerer grensen mellom de to landene.

Fjellet er særlig kjent for Nasafjälls silververk, en sølvgruve på svensk side av grensen som var i drift i periodene 1635–1659 og 1770–1810. Gruveanlegget ble ødelagt av norske styrker i august 1659 under Karl X Gustavs andre danske krig. I gruveområdet kan man forsatt se noen gruvehull og -ganger, enkelte ruiner og en kirkegård. En restaurert gruvehytte fra 1889 er åpen for fjellvandrere. (Wikidpedia.no)

Tur til Nasa sølggruber.

Det skal ikke benyttes kjemikalier i produksjonen.

Aktiviteter i form av boring, sprengning, knusing, sikting og transport vil medføre støy i nærområdet til brudd og langs adkomstveien fra E6 til bruddet. Virksomheten vil også berøre nærliggende området i form av støvnedfall og noe tilførsel av partikler og nitrogenholdige rester fra sprengstoff via overvann til nærliggende bekkeløp.

X