Sterk lokal støtte til Nussirs planer Nussir-malmen er ifølge selskapet en av de reneste i verden fordi den ikke inneholder svovelmineraler. Foto: Halfdan Carstens

Sterk lokal støtte til Nussirs planer

Nussir er endelig i gang med utbygging av gruven i Repparfjord. Men Natur og ungdom stritter imot pga. planen om sjødeponi. Lokalbefolkningen støtter derimot opp om prosjektet.

Lokalsamfunnet støtter helhjertet opp om Nussirs planer om en ny kobbergruve. Det kom fram under et folkemøte i vertskommunen Hammerfest mandag i denne uka.

– Kvalsund-samfunnet er positivt innstilt til kobbergruven, sa Terje Wikstrøm, varaordfører i Hammerfest kommune.

I tillegg er holdningen i næringsforeningen at gruven vil bli en motor i lokalsamfunnet og skape ringvirkninger over hele Finnmark.

Men med gruven følger også et sjødeponi, og skepsisen til dette er stor hos miljøvernorganisasjonene.

geo365.no: «Oppstart om to år«.

I forkant av møtet publiserte nrk.no en artikkel («Repparfjordens voktere klare til kamp») hvor Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og ungdom, forteller at de vil «vise politikere, investorer og gruveselskapet at dette ikke blir så lett som de håper».

– Vi vil om nødvendig kjøre lenkeaksjoner hele sommeren. Vi vil lenke oss til anleggsmaskinene. De skal ikke få fred. Folk må få vite om den planlagte giftdumpingen, sier lokal aktivist Eilif Moan, ifølge nrk.no.

«Gamle og unge, nordlendinger og søringer: Hvis du hjelper oss å holde en sterk leir gjennom sommeren kan vi lykkes i å redde Repparfjord og Førdefjorden. Leiren åpner 23. juni ved Repparfjord! Vi må vise politikere, investorer og gruveselskapet at dette ikke blir så lett som de håper. Derfor er vi i Natur og Ungdom med på å legge til rette for en teltleir gjennom hele sommeren og fram til Stortingsvalget for å vise den brede motstanden.» Natur og ungdom om teltleir ved Repparfjord.

Naturvernforbundet mener at «to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig, så lenge gruva er i drift, vil rasere miljøet i fjorden som har spesiell beskyttelse som nasjonal laksefjord, samt store bestander av andre fiskeslag.

geo365.no: «Underskudd på kobber virker svært sannsynlig«.

Men det er på nettopp dette punktet de får motbør. Ifølge Nussir støttes ikke denne beskrivelsen av alle studiene og forskningsprosjektene som foreligger før Miljødirektoratet ga sin tillatelse i 2016.

Folkemøtet dreide seg derfor i all hovedsak om sjødeponiet. Arnstein Amundsen, med betydelig kunnskap om sjødeponering i Norge, ble nylig tilsatt som miljørådgiver i Nussir og ga en grundig innføring i hva det betyr å anlegge et sjødeponi i Repparfjorden.

Arnstein Amundsen. Skjermdump fra folkemøtet.

Amundsen trakk fram en rekke fordeler ved sjødeponi fremfor landdeponi:

  • Krever ikke store landarealer
  • Mindre risiko for utlekking av metaller enn for landdeponi
  • Reetablering av naturhabitat går hurtigere på fjordbunnen enn på land, hvilket betyr at sjøbunnen rehabiliteres etter få år (fordi både biologisk materiale og mineralkorn fra elvene som renner inn i fjorden kontinuerlig lager ny sjøbunn). Dette er også erfaringen fra både Titania og Hustadmarmor sine deponier.
  • De øvre vannlagene påvirkes ikke
  • Ingen risiko for dambrudd

Amundsen bekreftet at det er snakk om to millioner tonn masse per år, men at området som blir mest berørt (4,9 km2) kun utgjør en liten del av Repparfjorden. Han viste også til at bunnstrømmene på det dypet der deponering skal foregå (60-90 meter) er svake. Det er derfor i all hovedsak bunnfaunaen i deponiområdet som blir påvirket.

Deponeringen vil heller ikke foregå i det skjulte. Miljødirektoratet har satt strenge krav til partikkelinnholdet i vannet over og under deponiet, og Nussir legger derfor opp til et stort overvåkingsprogram.

Amundsen fortalte videre at overvåkingsprogrammet vil måle:

  • Partikkelinnholdet i vannmassene over og omkring der deponeringen foregår
  • Sedimentasjon av partikler i grenseområdene for deponiet

Dertil skal det kontinuerlig gjøres undersøkelser av sårbare arter, habitater og økosystemer i fjorden, konsentrasjonen av metaller og kjemikalier i marine organismer nær utslippsstedet, samt gyteområder for torsk og påvirkning på laksen i fjorden.

Nussir (forekomstene Nussir og Ulveryggen)

80 millioner tonn malm i to forekomster (47 mill. tonn med 0,98 % («inferred»); 33 mill. tonn med 1,2 % («indicated»))

Forventet produksjon: 25 000 tonn kobberekvivalenter per år

Jobber for en 100 % elektrifisert gruve

Antar 150-200 lokalt ansatte

 

X