Stiller krav til pukkverk

Stiller krav til pukkverk

Hjera Grustak AS vil utvide pukkverket sitt ved Brensmork mellom Eidsvoll og Eidsvoll Verk. Politikerne vil ikke uten videre godta en utvidelse.

Planen har vært på høring, og det er kommet inn merknader som blant annet går på trafikksikkerhet siden pukkverket og en privat eiendom benytter samme utkjøring mot Trondheimsvegen. Bruken av dyrket mark er også et ankepunkt.
Da hovedutvalget for næring, plan og miljø nylig skulle sluttbehandle planforslaget, utsatte politikerne saken. Kommunen ønsker økonomisk sikkerhet slik at områdene kan tilbakeføres til dyrket mark selv om selskapet skulle gå konkurs.
Saken skal til videre behandling i kommunestyret 8. mars.
Les hele saken på eub.no

X