Stiller krav til pukkverk

Stiller krav til pukkverk

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

Planen har vært på høring, og det er kommet inn merknader som blant annet går på trafikksikkerhet siden pukkverket og en privat eiendom benytter samme utkjøring mot Trondheimsvegen. Bruken av dyrket mark er også et ankepunkt.
Da hovedutvalget for næring, plan og miljø nylig skulle sluttbehandle planforslaget, utsatte politikerne saken. Kommunen ønsker økonomisk sikkerhet slik at områdene kan tilbakeføres til dyrket mark selv om selskapet skulle gå konkurs.
Saken skal til videre behandling i kommunestyret 8. mars.
Les hele saken på eub.no

X