Tall som teller

I 2014 gjennomførte vi en undersøkelse blant et representativt antall nordmenn for å finne ut mer om deres kjennskap om og holdning til vår bransje. Svarene var oppløftende. I en til dels spiss debatt der steile fronter kjemper for eller mot retten til å deponere i sjø eller mulighet for gruver i samiske områder, er den generelle opinionen langt mer positivt stilt. Det er vi glade for.

Ikke minst er vi glade for å se at se at så mange som sju av ti mener det er viktig at offentlige signalbygg bygges av norsk naturstein. Respondentene fra sørøstlandet er aller mest opptatt av dette. Kanskje ikke så rart når man tenker på hvilke tradisjoner som finnes i natursteinsbransjen på begge sider av Oslofjorden. Uansett er det et kraftig signal til Statsbygg og andre som er ansvarlige for offentlige anskaffelser i slike prosjekter. Nasjonalmuseet som er under oppføring i Oslo er blant byggene vi og befolkningen for øvrig håper blir reist i norsk naturstein.

Støtten til vår industri er sterkest blant Senterparti- og Høyrevelgere. I tillegg øker entusiasmen i takt med utdanning og inntekt. Om man skal spekulere i årsakssammenhenger, kan man tenke seg at denne gruppa har høyere industriell forståelse og derfor er mer bevisst på verdien av tilgang til mineralske råstoffer.

Arctic Gold og Nussir har skapt debatt om interessekonflikter mellom bergindustri og tradisjonelle næringer i samiske områder. Ett av funnene i undersøkelsen viser at troen på fredelig sameksistens mellom mineralnæring og reindrift er størst blant respondentene i Nord-Norge. Det er positivt – det er denne gruppa som har mest erfaring med lignende saker fra tidligere.

Den andre av fjorårets konfliktsaker er debatten om bruk av undervannsdeponi. Også her er det positive trekk å spore; de yngste respondentene har mest tro på utviklingen av miljøvennlig teknologi og er mest tilbøyelige til å endre holdning fra negativ til positiv dersom sjødeponi viser seg å være det mest miljøvennlige alternativet. Teknologioptimisme og vilje til å endre oppfatning gir grunn til håp for fremtidens industri.

Kommunenes arealplanlegging og forvaltning av geologiske ressurser er alltid aktuelt. Bergindustriens videre utvikling avhenger fullt og helt av et godt samarbeid med kommunene. Som planmyndighet er det kommunene som kan si ja eller nei til nye initiativ eller utvidelse av eksisterende anlegg. Med det i hu er det gledelig at så mange som 74 prosent av de spurte mener det er viktig at kommunene tar hensyn til geologiske ressurser i arealplanleggingen slik at disse kan brukes ved utbyggingsprosjekter og infrastruktur.

Oppsummert er det mange interessante funn i undersøkelsen, funn vi vil bruke i vårt videre arbeid med å forbedre rammevilkårene for alle bergindustriens delbransjer. Nær sagt ingen er uttalt negative til vår bransje (to prosent), men det norske folk forventer at det legges til rette for bergindustri i den lokale arealplanleggingen og at norsk stein blir foretrukket av offentlige innkjøpere. Inspirerende start på året!

 

Olav Hallset, Kommunikasjonsansvarlig i Norsk Bergindustri

X