Usikre samfunnsøkonomiske konsekvenser

Usikre samfunnsøkonomiske konsekvenser

«De samfunnsøkonomiske konsekvensene av gruvedrift i Repparfjorden i Kvalsund er så usikre, at føre-var prinsippet bør følges og planene må stoppes.»

Dette skriver Sametinget i en pressemelding. En rapport utarbeidet av Vista Analyse for Sametinget viser flere negative miljø- og samfunnsøkonomiske konsekvenser av gruveplanene.
I rapporten skriver Vista Analyse:
Det er med foreliggende analyser av gruvevirksomhet i Repparfjorden ikke mulig å avgjøre hvorvidt den samfunnsøkonomiske gevinsten fra virksomheten vil være større eller mindre enn de samfunnsøkonomiske kostnadene. Usikkerheten i størrelsen på både nytte og kostnader tilsier at føre-var prinsippet bør vektlegges i forvaltningen av området. Gruvevirksomhet i Repparfjorden kan ha gunstige økonomiske effekter for Kvalsund kommune og Norge. Samtidig vil virksomheten ha negative effekter for andre næringer og ikke minst miljømessige ulemper. De miljømessige ulempene kan potensielt ha stor samfunnsøkonomisk kostnad.
– Nå har vi endelig et faktagrunnlag som tydelig viser at gruvevirksomhet i Repparfjorden vil være skadelig for naturen og for menneskene som bor der på flere måter. Det er heller ikke grunnlag for direktoratets eller regjeringens påstander om positiv samfunnsøkonomi i prosjektet, sier Silje Karine Muotka, medlem av Sametingsrådet til at.no.
– Gruvedeponi i Repparfjorden er det største inngrepet i samiske områder siden Alta-saken. Vi forventer at Miljødirektoratet gjør om gruvetillatelsen som ble gitt til Nussir ASA i fjor, sier Muotka videre.
Gruvedrift i området er skadelig for samisk kultur og samfunn i form av forurensningsmessige ulemper, heter det i rapporten. Samene viser til folkeretten der det slås fast at myndighetene skal avstå fra inngrep som sterkt truer eller ødelegger naturgrunnlaget for samisk kultur i et område.


Rapport av Vista Analyse for Sametinget

X