Vellykket rehabiliteringSlik så det ut senhøstes i fjor. Det store, gapende hullet er borte, og gjengroingen kan begynne. Stortjønna i bakgrunnen.

Vellykket rehabilitering

Dagbruddet Stortjønna på Storforshei har blitt rehabilitert med midler fra Mineralklynge Nord. Prosjektet er svært viktig for næringens omdømme, og det viser at den tar sitt ansvar på alvor.

Rana Gruber driftet dagbruddet Stortjønna i perioden 2010 til 2012. Det ligger på Statskogs grunn og er i størrelsesorden 150 – 200 mål (eller i størrelsesorden 30 fotballbaner). Både Rana Gruber og Statskog har hatt et ønske om å rehabilitere området for å ivareta friluftsliv, vilt-biotoper og beiteområder. I tillegg har de vært sammen om å skape en «beste praksis» for rehabilitering av dagbrudd.

Fra og med i år setter også Mineralloven krav til opprydning og sikring. Dette inkluderer en økonomisk avsetning for tiltak knyttet til rehabilitering etter gruvedrift. For Rana Gruber og Statskog har prosjektet vært en måte å forberede seg på at loven trer i kraft.
– I Statskog er vi opptatt av at arealet skal tilbakestilles på en best mulig måte og kunne brukes som før. Derfor har vi samarbeidet med Rana Gruber både i forkant og i etterkant av utvinningen. Vi ser tilbake på samarbeidet med gode erfaringer, både kommersielt og miljømessig, sier Tare Steiro i Statskog.

Foto: Tare Steiro

Stortjønna og driftsområdet før uttaket startet. Målet er at friluftsliv, vilt-biotoper og beiteområder skal få like gode vilkår som før inngrepet. Masser fra bruddet i bakgrunnen har bitt benyttet til gjenfylling av det åpne hullet i bakken.

Lokalsamfunnet er med
Det praktiske arbeidet med igjenfylling av dagbruddet ble startet i september 2013, og totalt ble det flyttet 350 000 kubikkmeter med gråberg fra nærmeste uttaksområde. Arbeidet har også inkludert tildekning med jordmasser og arrondering av kanter, og det ble avsluttet i oktober 2014.
Resultatet er at det tidligere dagbruddet er klargjort for framtidig bruk, og i fortsettelsen har man et tett samarbeid med skoler og lokalsamfunn for igjen å kunne ta i bruk området som tidligere. Et eksempel på dette er utsetting av fisk i Stortjønna.
Fremover vil det bli gjort forsøk med naturgjødsel på deler av området for å se om det fremskynder faunaens tilbakekomst.
Viktig for omdømmet
Erfaringene fra prosjektet har gitt læring og kunnskap til drift og avslutning av fremtidige dagbrudd.
– Det er viktig å lage en god og gjennomtenkt plan, ikke bare knyttet til revegetering, men hele prosessen fra start til slutt.
– Ved siste befaring var vi veldig fornøyde. Rana Gruber har gjort en kjempejobb, sier Steiro.
Begge parter er tydelige på at en effekt av et vellykket rehabiliteringsarbeid ved Stortjønna gir et styrket omdømme både for Rana Gruber, Statskog og næringen som helhet.
Tilbake til naturen
Anders Bergvik, geolog i Rana Gruber, har også gode erfaringer fra prosjektet.
– Statskog var tidlig inne i planleggingen av dagbruddet for å avklare forventninger både til uttak og etterbruk. Dette var svært positivt, og i tillegg har det vært viktig å komme tidlig i kontakt med brukere av området.
⁃ Det har vært både beitedyr og elg her under driftsperioden, noe som viser at vi har lyktes med å legge opp til en skånsom drift. Vi ser allerede nå at elgen har re-etablert gamle trekkveier i området hvor dagbruddet lå, sier Bergvik.
Vi må tro at rehabiliteringen av Stortjønna vil kunne stå som et forbilde for andre aktører i mineralnæringen.

X