Vil ikke ha forbud

Vil ikke ha forbud

Miljødirektoratet slår i en utredning fast at vi ikke bør forby deponering av gruveavfall i fjordene våre.

Konsekvens av et forbud mot sjødeponering vil gjøre at alle deponier for avgangsmasser i framtiden vil bli liggende på land. Det er ikke nødvendigvis noen fordel, framholder Miljødirektoratet i et notat som er et resultat av den forrige regjeringens Jeløya-plattform.

Klima- og miljødepartementet er oppdragsgiver.

Land vs. sjø

«De to deponiløsningene medfører forskjellige miljøeffekter, men begge medfører betydelig arealbeslag hvor alt liv i deponiområdet forsvinner.

Landdeponi medfører risiko for støvflukt og metallutlekking, og utfordringer knyttet til vedlikehold og risiko for dambrudd i overskuelig framtid,» heter det i rapporten.

Vedrørende sjødeponier medfører disse «risiko for partikkelspredning i vannmassene og risiko for påvirkning av livet i havet omkring deponiområdet. Re-etablering av dyr/planter etter avsluttet deponering går som regel betydelig raskere ved sjødeponering enn ved landdeponi.»

Redusert lønnsomhet

Miljødirektoratet påpeker at «etablering av landdeponi er vesentlig dyrere enn sjødeponi og vil medføre redusert lønnsomhet», noe som igjen kan påvirke investeringsviljen hos gruveselskapene og dermed sette prosjektene i fare for ikke å bli gjennomført.

Redusert lønnsomhet vil også gjøre driften mer sårbar for fremtidige endringer i markedspriser, og i verste fall føre til nedleggelse, blir det hevdet.

Miljødirektoratet er derimot ikke bekymret for tap av arbeidsplasser i distriktene. Dette begrunnes med at arbeidsledigheten er lav, og at nye gruver med dagens arbeidsmarked derfor med stor sannsynlighet vil hente hovedandelen av sine nye tilsatte fra annen virksomhet.

Individuell vurdering

Det er ikke realistisk å se for seg mineralvirksomhet uten deponi, enten det skal ligge på land eller i sjøen, skriver Miljødirektoratet i rapporten.

Samtidig hevdes det at «miljøvirkningene er betydelige, enten man velger sjødeponi eller deponi på land».

Miljødirektoratet konkluderer likevel med at et forbud ikke er hensiktsmessig. På generelt grunnlag er det rett og slett ikke mulig å fastslå hvilken deponiløsning som vil innebære minst miljøulemper. Alle gruveprosjekter med tilhørende deponi må derfor behandles individuelt.

Slike vurderinger må omfatte naturmangfold, økologi, geologi, kjemikalier, geografi, kostnader og effekter på andre næringer og samfunnsinteresser.

Beste alternativ

Miljødirektoratet er også tilfreds med de løsningen som er valgt for både Nussir og Nordic Mining.  «Sjødeponi vært det totalt sett beste alternativet når både miljø og samfunnsøkonomi har blitt vurdert».

 

X