Forsvarer mineralkartlegging på havbunnenFoto: Regjeringen

Forsvarer mineralkartlegging på havbunnen

Olje- og energiminister Tina Bru holder fast ved at Norge skal fortsette å kartlegge norske mineralressurser i havet. Hun har tro på at kunnskap vil vise at mineralutvinning på havbunnen kan drives forsvarlig.

I et innlegg i Dagens Næringsliv 27. oktober (gjengitt på regjeringens nettsider) svarer olje- og energiminister Tina Bru på et innlegg i samme avis fra 21. oktober.

Ingvild Fonn Asmervik i Naturvernforbundet hevdet at det er uansvarlig at staten vil skaffe seg økt kunnskap om havbunnsmineraler på norsk sokkel. Bakgrunnen er at regjeringen har foreslått å bevilge 30 millioner kroner til kartlegging i 2021.

Asmervik skriver i sitt innlegg at mineralutvinning på havbunnen vil kunne få et katastrofalt utfall for ukjente og uvurderlige naturverdier på havets bunn.

Bru mener på sin side at det er feil tilnærming å påstå at kartlegging er uansvarlig. Forekomstene som så langt er avdekket på norsk sokkel består i hovedsak av kobber, sink og kobolt.

Dette er metaller som verden vil trenge mye av i det grønne skiftet der energiproduksjon skal gjøres av solceller og vindturbiner, og produksjonen av batterier til elbiler skal vokse kraftig.

De fornybare energiteknologiene er svært mineralintensive, oppsummerer Bru.

Hun presiserer også at kartlegging ikke garanterer kommersiell utvinning.

Regjeringen har igangsatt en åpningsprosess med tilhørende konsekvensutredning som skal se nærmere på blant annet teknologiutvikling, kunnskap om miljøforhold, mulig miljøpåvirkning samt eventuelle virkninger for andre næringer av slik virksomhet. Det skal også foretas en vurdering av ressursgrunnlaget i det aktuelle området, skriver Tina Bru.

Olje- og energiministeren har tro på at kunnskapen vil vise at det er fullt mulig å drive forsvarlig mineralutvinning på havbunnen. Dette vil i såfall gi oss en ny havnæring i Norge.

Vi har ledende kompetanse- og teknologimiljøer innen petroleumssektoren og maritim sektor som gir norske aktører konkurransefortrinn ved slik virksomhet hjemme og ute. Jeg mener at det er viktig å sette av penger på statsbudsjettet slik at vi kan fortsette å kartlegge hva vi har av ressurser på sokkelen, fortsetter Bru.

Tina Bru er dermed ikke enig i Naturvernforbundets tilnærming om å la være å søke kunnskap om de ressursene som tilhører den norske stat. Norge har en lang tradisjon for forsvarlig ressursforvaltnng og en industri med erfaring og kompetanse.

X