MAREANO’s kjemidata tilgjengeligeKart over bunnsedimenter Figur: MAREANO

MAREANO’s kjemidata tilgjengelige

Kjemiresultatene fra sedimentprøver innsamlet i MAREANO-programmet fra 2006 til og med 2013 er nå gjort tilgjengelige for nedlasting.

I tillegg er også kjemiske data fra prøver som er samlet inn av Havforskningsinstituttet i 2003 og 2004 i Barentshavet, inkludert i datasettet. Dataene omfatter geografiske koordinater, kornstørrelse, en rekke organiske miljøgifter, metaller og radionuklider.
Sedimentene under havbunnen er datert ved hjelp av blydatering i utvalgte sedimentkjerner, og disse resultatene er også inkludert. Datafilen kan lastes ned direkte fra MAREANOs nettsider og blir oppdatert i januar hvert år (direkte lenke til filen, Excel).
MAREANO har samlet inn sedimentprøver siden 2006 som en del av kartlegging av miljøtilstanden av norsk havbunn (MAREANOs Kjemiprogram). Disse prøvene analyseres systematisk for en rekke parametere, inkl. fysiske egenskaper samt uorganiske og organiske komponenter, i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI). Resultatene fra disse analysene sammenstilles i årlige rapporter fra NGU (fysiske egenskaper og uorganiske komponenter) og fra HI (organiske forbindelser). I tillegg har MAREANO analysert tilsvarende sedimentprøver samlet inn av HI i 2003-2004, før MAREANO-kartleggingen formelt startet i 2005.
Til pressemeldingen

X