Vellykket ROV-toktFigur. De gule stjernene viser stedene for prøvetakingen på Jan Mayen-ryggen med grabb (2011) og motorsag (2012). Den blå stjernen viser hvor det ble boret grunne brønner 2014. De hvite stjernene viser hvor det ble tatt prøver på Gjallarryggen og på Vøringutstikkeren i 2013 og under årets operasjoner. Illustrasjon: NPD

Vellykket ROV-tokt

OD melder om vellykket ROV-tokt på dypt vann i Norskehavet.

Oljedirektoratet (OD) har utført 4 vellykkede ROV-dykk (fjernstyrt undervannsfarkost) og samlet inn dybdedata (batymetri) ved Vøringutstikkeren vest i Norskehavet.

Har fra årets tokt over 100 kg med prøvemateriale fra havbunn i dyphavet til rådighet. Det dypeste gjennomførte ROV-dykket var på 3570 m.

Operasjonene er utført av Senter for dypmarin forskning ved Universitetet i Bergen (UiB), og bygger videre på tilsvarende samarbeidsprosjekt mellom OD og UiB – blant annet ved Vøringutstikkeren og Gjallarryggen i 2013.

Vøringutstikkeren er et undersjøisk høydedrag som opptrer sentralt i Norskehavet, og kunnskap om undergrunnen fra dette høydedraget vil gi oss mer kunnskap om åpningen av Nord-Atlanteren (figur).
OD støtter økonomisk UiBs årlige tokt til Mohnsryggen, og fikk dermed tilgjengelig operasjonstid ved Vøringutstikkeren.

Hovedmål med årets operasjoner ved Vøringutstikkeren var å samle inn batymetri, innsamle stedegne bergarter fra blottlagt fjell og innsamle manganskorper. Tross noe dårlig vær utførte UiB datainnsamlingen som planlagt, og toktet fortsetter nå med utforskning av Mohnsryggen lenger nordvest i Norskehavet.

Det innsamlede materialet ankommer Bergen i månedsskiftet juli/august, og OD vil deretter igangsette analyser og undersøkelser av de unike datapunktene fra Vøringutstikkeren.

Foreløpige resultater tyder på at prøvene består av silt- og sandstein i tillegg til stedvis mektige forekomster av manganskorper. Materialet vil inngå i ODs kunnskapsbase om undergrunnen og metaller i dyphavet, som er opparbeidet over tid.

X