Ulønnsom fangst og lagringDet er ved fabrikken i Brevik at Norcem ønsker å etablere verdens første fullskala anlegg for CO2-fangst fra sementproduksjon. Foto: Halfdan Carstens

Ulønnsom fangst og lagring

En konsulentrapport viser at fangst, transport og lagring av CO2 fra NORCEM og Fortum Oslo Varme ikke blir lønnsomt med mindre kvoteprisene blir 10 ganger høyere enn i dag.

Det vil koste 25 milliarder kroner å lagre 800 000 tonn CO2 per år i ti år fra to fangstanlegg, viser en konsulentrapport som ble offentliggjort sist uke. Til sammenligning var Norges totale CO2-utslipp i 2019 50 millioner tonn.

Norcem vil bygge et fangstanlegg som kan fange om lag 400 000 tonn CO2 per år fra eksisterende utslipp fra sementfabrikken i Brevik. Fortum Oslo Varme (FOV) vil bygge et fangstanlegg som kan fange om lag 400 000 tonn CO2 per år fra eksisterende utslipp fra avfallsforbrennings-/ varmegjenvinningsanlegget på Klemetsrud.

På oppdrag for Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet har to konsulentselskaper gjennomført kvalitetssikring av de to fullskala CO2-prosjektene med fangstanlegg hos Fortum Oslo Varme og/eller Norcem, samt et transport- og lageranlegg hos Northern Lights.

Industriaktørenes ansvar (Fortum/Norcem) vil være å utvikle, etablere og drifte CO2-håndteringsanleggene. Statens rolle (ved OED og Gassnova) er å yte tilskudd til etablering og i en avtalt 10-årig driftsperiode.

Ved en investeringsbeslutning høsten 2020 vil hele kjeden kunne være operativ fra høsten 2024.

Høye kostnader – tvilsom lønnsomhet

«Tiltaket har en høy kostnad, med forventet P50-kostnad på NOK 25,1 milliarder 2021-kroner,
ekskludert merverdiavgift, samlet for to fangstanlegg, transport med tre skip og lager med to
brønner, inkludert eventuelle avviklingskostnader for transport- og lagerprosjektet,» konkluderer rapporten med det klingende navnet Kvalitetssikring (KS2) av tiltak for demonstrasjon av fullskala CO2-håndtering.

Statens andel av kostnadene er betydelig, og statens samlede eksponering kan komme opp i NOK 22,2 milliarder (P85). Redusert omfang med blant annet ett fangstanlegg vil i en minimumsløsning kunne redusere statens kostnad til NOK 13,9 milliarder (P85).

Rapporten konkluderer likevel med at «Demonstrasjonsprosjektet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, gitt en ambisiøs klimapolitikk som gir CO2 -priser som er om lag ti ganger så høye som dagens kvotepriser».

Samtidig sier den at «Det er stor usikkerhet på nyttesiden, og tiltaket kan derfor også vise seg å være betydelig ulønnsomt«.

geo365.no: Borer for å bekrefte CO2-lager.

Foretrekker Norcems anlegg

Rapporten konkluderer også med at kan være best å realisere ett fangstprosjekt i stedet for to, fordi det gir større lagervolum tilgjengelig for andre fangstprosjekter, og fordi det reduserer kostnaden uten at læringseffektene nødvendigvis blir mye lavere.

Grunnet lavere livsløpskostnad foretrekker konsulentene Norcems fangstanlegg fremfor Fortum Varme sitt.

Northern Lights (NL) – et partnerskap mellom Equinor, Shell og Total – vil transportere CO2 med opptil tre skip til en ny mottaksterminal i Øygarden. Herfra blir CO2 pumpet via en ny  havbunnsrørledning og injisert i brønn(er) i Aurora-lisensen i Nordsjøen for geologisk lagring. Lageret vil ha en kapasitet på 1 500 000 tonn CO2 per år og har tilgjengelig kapasitet til å kunne håndtere CO2 utover volumene fra de to mulige norske fangstanleggene. Northern Lights utvikler planer for en videre utvidelse til en kapasitet på 5 000 000 tonn CO2 per år, men disse planene er ikke omfattet av denne kvalitetssikringen.

Kvalitetssikring
Det er etablert en ordning med ekstern kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med en antatt kostnad over 750 millioner kroner. Ordningen omfatter kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) og kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag (KS2). Atkins Norge, Oslo Economics og Promis har sammen en rammeavtale med Finansdepartementet innen slike kvalitetssikringer.

X