Kraftige utslippsreduksjonerVerdens kullforbruk gikk i fjor ned med 1,8 prosent. Det medførte en reduksjon i utslippene av CO2 i størrelsesorden 200 millioner tonn. Det tilsvarer omtrent 4 ganger Norges totale utslipp i løpet av ett år. Foto: Halfdan Carstens

Kraftige utslippsreduksjoner

Verdens forbruk av kull ble i fjor redusert med 1,8 prosent. Det betød en reduksjon i utslippene av CO2 på nesten 4 ganger Norges utslipp.

I følge BP avtok verdens kullforbruk i fjor med 1,8 prosent. Siden totalforbruket var nærmere 4000 millioner tonn ga dette en reduksjon på om lag 70 millioner tonn. Produksjonen fra Svea Nord på Svalbard har til sammenligning vært oppe i mer enn 3 millioner tonn per år på det meste.
1 tonn kull gir i snitt et utslipp på 2,9 tonn CO2.
Det betyr at det reduserte kullforbruket ga reduserte CO2-utslipp i størrelsesorden 200 millioner tonn. Til sammenligning er Norges utslipp i overkant av 50 millioner tonn.
Vi kan altså slutte at det reduserte kullforbruket har en svært dramatisk innvirkning på verdens totale utslipp av CO2.
Vi vet samtidig at kull er den energikilden som gir de største utslippene av CO2. Så uansett hva som erstattet kull, betyr det at verdens totale utslipp i fjor ble lavere pga. lavere kullforbruk.
BP forteller samtidig at verdens økning i bruk av fornybare energikilder ble foroblet i løpet av de siste fem årene. Og bare i fjor økte sol- og vindkraften med 15 prosent til sammen. Det har selvsagt også innvirkning på Jordens CO2-regnskap.

X