Over og ut for Brevik-deponiGruverommene under Brevik består av brede gruveganger med en samlet lengde på mer enn 250 km og har et stort lagerpotensial. Men nå ser det ut som om planen om å lagre farlig avfall her må legges på is. Årsaken er et lokalt press med bakgrunn i redsel for at lagring skal gi forurensning. Men Bellona ved Fredric Hauge protesterer kraftig mot de lokale argumentene. Foto: Norcem

Over og ut for Brevik-deponi

Norcem har ikke til hensikt å stille kalksteinsgruvene til disposisjon for å deponere farlig avfall fra NOAHs anlegg på Langøya.

I en konsekvensutredningen konkluderer NOAH med at det ikke er farlig for miljøet å etablere deponi i de gamle gruvene under Brevik. Utredningen ble laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og ble lagt ut i september i år.

Utredningen ble ført i pennen av Multiconsult og k onkluderer med at Dalen gruve er velegnet for deponi for uorganisk avfall.

Fra KU: «Bergmasse med lav permeabilitet og god bergmekanisk stabilitet gjør at de geologiske forholdene i og rundt Dalen gruve vurderes å være godt egnet for et underjordisk deponi for behandlet uorganisk farlig avfall. Basert på en samlet vurdering av de geologiske og hydrogeologiske forholdene i Dalen gruve, i kombinasjon med det deponerte avfallets geokjemiske egenskaper, vurderes det at underjordisk deponering av planlagt type stabilisert farlig avfall kan skje uten vesentlig miljørisiko. Utlekkingen fra det deponerte stabiliserte avfallet vil være liten og bergformasjonen vil oppfylle avfallsforskriftens krav til geologisk barriere.»

Men i NORCEMs høringsuttalelse står det svart på hvitt at «samdrift (kalkutvinning og parallell deponidrift) er uaktuelt».  

Norcem skriver at «gruvas egnethet som deponi, som sannsynligvis må anses som det mest kritiske temaet i konsekvensutredningen, er etter Norcems vurdering ikke utredet tilstrekkelig når det gjelder detaljeringsgrad».

Videre heter det i høringsuttalelsen at ROS-analysen har begrensninger og svakheter, og at scenariene som drøftes avviker fra resten av utredningen, samt at langtidseffektene av å etablere et deponi må drøftes langt mer inngående. Det stilles også spørsmål ved om den gruvefaglige kompetansen i gruppa som har utført ROS-analysen.

GEO 03/2015: «Ingen Plan B»
GEO 08/2016: «Rom for farlig avfall»

Samdrift uaktuelt

Norcem har siden første kontakt med NOAH vært tydelige på at det ikke er aktuelt med deponi i noen form før gruvedriften er avsluttet.

«Dette har vært gjentatt en rekke ganger muntlig og skriftlig og er dessuten presisert i eget møte med Klima- og miljødepartementet i mai 2018,» skriver selskapet i høringsuttalelsen.

Begrunnelsen er at deponeringen må starte i bunnen av gruva. Uttaket av kalkstein vil til enhver tid foregå i gruvas nederste områder.

Egnethet

Gruvas egnethet blir sagt å være det mest sentrale temaet i konsekvensutredningen ut fra diskusjonene rundt deponiplanene. Men NORCEM er ikke fornøyd med det arbeidet som ligger til grunn for rapporten. Det er beheftet «med noen mangler, unøyaktigheter og utilstrekkelig detaljeringsgrad», heter det.

 

X