Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hadde i dag møte med ordførerne fra Porsgrunn kommune og Nesset kommune om lokalisering av nytt deponi for farlig avfall.
Videre prosess
I møtet ble det presentert utdypende informasjon om arbeidet med planlegging av deponi i Nesset kommune. Vidar Helgesen ga i møtet signaler om videre prosess. Han sa at samtidig som han vil følge planarbeidet i Nesset tett, ønsker han parallellt å få frem mer kunnskap om et eventuelt deponi i Brevik i Porsgrunn. Dersom det viser seg at Nesset er egnet og at planene her vil kunne dekke de nasjonale behovene, vil det ikke være behov for videre statlig involvering i Brevik.
Sammenfallende interesser
Ordførerne i de to kommunene ba om møte med klima- og miljøministeren fordi de opplever å ha sammenfallende interesser i denne saken. Begge kommunene mener et fremtidig deponi for uorganisk farlig avfall bør lokaliseres til Nesset. Per i dag er Nesset kommune den eneste kommunen, av de fire Miljødirektoratet har pekt på at kan ha egnet lokalitet, som er positive til å etablere deponi i sin kommune.
Siden Klima- og miljødepartementet mottok anbefalingen fra Miljødirektoratet 2. mai i år om mulige egnete lokaliteter for et nytt anlegg for farlig avfall, har det blitt lagt vekt på å innhente utdypende informasjon fra de fire berørte kommunene. Til tross for dette vurderer Miljødirektoratet at det fremdeles er usikkerhetsmomenter knyttet til deponiplanene i Nesset.
Ønsker mer kunnskap
– Det er positivt at tiltakshaver for et deponi i Nesset i dag presenterte utdypende informasjon rundt sine deponiplaner. Spesielt er det positivt at de ga informasjon rundt de usikkerhetsmomenter Miljødirektoratet har påpekt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
– På grunn av usikkerhetsmomentene, og for å sikre at vi ikke taper tid, mener jeg likevel det er behov for å utrede alternative lokaliteter for et fremtidig deponi. Derfor er det nødvendig å sette i gang et arbeid for å sikre kunnskapsgrunnlaget også i Brevik, sier han.
Vidar Helgesen sa i dagens møte at han vil be Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Klima- og miljødepartementet gjøres til ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredninger for å fastsette et planprogram for et mulig deponi i Dalen gruver i Brevik. Dette innebærer at tiltakshaver også her får anledning til å utarbeide og bekoste en konsekvensutredning for et mulig deponi.