Bekymret for liten leteaktivitet Direktoratet for mineralforvaltning publiserer hvert år statistikk vedr. mineralindustrien.

Bekymret for liten leteaktivitet

I sin årlige oppdatering om mineralindustrien uttrykker Direktoratet for mineralforvaltning at leteaktiviteten bør øke fra dagens nivå.

Bergverksnæringen hadde i fjor en reell omsetningsøkning på 4,4 prosent – 11,6 milliarder kroner totalt, mens eksporten økte med hele 15 prosent.

Bruttoverdien av et lite oljefelt på norsk sokkel – 25 millioner fat – er ca. 10 mrd. kroner (antatt oljepris 40 USD/fat). Med 11,6 milliarder i omsetning i 2019 skapte mineralnæringen  imidlertid nær 5000 årsverk rundt omkring i landet.

Det ble solgt nær 111 millioner tonn mineralske råstoff i 2019, noe som er en økning på 3,3prosent.

Særlig har omsetningsverdien for metaller økt betydelig, og det til tross for at vi enda ikke har sett effekten av de nye gruveprosjektene som har fått driftskonsesjon de siste årene, skriver Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i den årlige publikasjonen Harde Fakta- Mineralstatistikk 2019.

I sitt forord til statistikken skriver direktør Randi Skirstad Grini at «viktigheten av tilgang til mineraler i samfunnet er etter hvert blitt godt kjent, og næringen fremheves ofte å være viktig for verdiskaping og sysselsetting i distriktene. Det er derfor grunn til bekymring når det er rapportert om en nedgang i leteaktiviteten fra 2018 til 2019».

Norge var belagt med 795 bergretter fordelt på 626 undersøkelsesretter og 169 utvinningsretter pr. 31.12.2019. DMF tildelte 217 nye undersøkelsesretter i 2019.

Nedgangen omfatter både investering i undersøkelsesarbeid og i antall tildelte undersøkelsesretter i 2019.

Grini forventer derfor at det blir innført incentiver for økt aktivitet og mekanismer som bidrar til at mineralfunn utvikles til industrielle prosjekter er etterspurt.

«I arbeidet med revisjon av mineralloven, vil dette være viktige forhold å vurdere,» skriver hun.

Virksomheter med pågående drift gjennomførte undersøkelsesarbeider for 51 millioner kroner i 2019. Det er på samme nivå som 2018. Privatfinansierte undersøkelser i områder uten pågående drift var 28 millioner kroner i 2019. Dette er en nedgang på 37 % sammenlignet med 2018. Norske rettighetshavere står for 25,5 millioner kroner av disse.

For første gang har DMF en første analyse av ringvirkningene fra mineralnæringen. Den viser at hvert årsverk i bergindustrien genererer i underkant av 1 årsverk i andre næringer.

NGUs innstas

Kostnader knyttet til NGUs geologiske kartlegging på land var knapt 65 millioner kroner i 2019. Det omfatter alle aktiviteter fra generell geologisk og geofysisk kartlegging av Norges geologi til direkte ressurskartlegging. Av dette utgjør 34 millioner kroner kartlegging av mineralressurser og 31 millioner kroner annen generell kartlegging av berggrunn og løsmasser. I tillegg har fylker og kommuner bekostet i overkant av 3 millioner kroner til ressurskartlegging i 2019.

X