Enda mer olje

Det blir bare mer og mer olje på norsk sokkel. I løpet av ti år har et gammelt mål nesten blitt nådd.

En ressursgjennomgang som Oljedirektoratet har gjort viser at det har vært en betydelig reservetilvekst på flere felt i løpet av de siste ti årene. De viktigste grunnene er flere produksjonsbrønner, forlenget levetid på feltene og forbedret kunnskap om feltene, som igjen gir bedre utnyttelse.
Dessuten er nye forekomster i feltene besluttet utbygd i løpet av tiårsperioden, skriver Oljedirektoratet.
Bakgrunnen for gjennomgangen er Oljedirektoratets mål fra 2005 om å oppnå en vekst i oljereservene på 800 millioner m3 (fem milliarder fat) i løpet av ti år.
Foreløpig er resultatet at reservetilveksten er noe mindre enn dette, men Oljedirektoratet påpeker at målet ville vært nådd med god margin hvis utbyggingsplanen for Johan Sverdrup hadde blitt levert før utgangen av 2014. En beslutning fra rettighetshaverne er det som skal til for å konvertere fra ressurser til reserver.
Oljedirektoratet har også sett på 62 funn som ikke var besluttet utbygd i 2005. I løpet av tiårsperioden er 28 bygd ut, og oljeressursene i dem er nesten doblet. Økte ressurser skyldes ny informasjon, bedre reservoarforståelse og optimalisering av utbyggingsløsninger og dreneringsstrategi.
Funn som er gjort etter 2004 har også ført til at 13 nye felt er besluttet utbygd. Disse har bidratt med en reservevekst på totalt 80 millioner Sm3 (eller 500 millioner fat) olje. Feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Knarr bidrar med over 75 prosent av dette volumet.
I følge Oljedirektoratet er det altså 41 felt som enten er utbygd eller er besluttet utbygd i løpet av ti år.
Pressemeldingen fra Oljedirektoratet.

X