Forskning, fakta og feilslutninger

Det pågår en debatt om det er etisk riktig å drive petroleumsforskning i Norge. Det er viktig å ta debatter om hva vi skal forske på og hvorfor. For Norge har det alltid vært sentralt å finne stadig bedre måter å utnytte våre naturressurser på.

Det er kunnskap og utvikling som har gitt oss verdier og arbeidsplasser opp gjennom de siste par hundreårene. Det har vært innen, gruvedrift, vannkraft, trevirke, kraftkrevende industri, jordbruk, skipsbygging, fiskeri og petroleum. Vi har forsket, bygget ut og forbedret teknologiene som har vært i bruk og høstet av våre naturlige fordeler. Det skal vi også fortsette med i fremtiden.

Det er også et viktig samfunnsoppdrag å sikre at forurensingen knyttet til industri blir redusert. Mange av de forsknings- og utviklingsprosjektene som vil bli gjennomført i fremtiden dreier seg derfor om å gjøre utvinningen av olje og gass grønnere. Utslipp til sjø er kraftig redusert, CO2-utslippene er kraftig redusert, bruk av kjemikalier er kraftig redusert og overvåkningen av havmiljøet er forsterket tiår for tiår. Alt på bakgrunn av forskning – neppe et etisk dilemma.

Vi har også brukt betydelige ressurser på å gjøre utvinningen offshore tryggere. Her har det vært en revolusjonerende teknologiutvikling, med digitale virkemidler, forbedrede rutiner og nytt utstyr. Det vil både forebygge miljøuhell og gjøre arbeidshverdagen for de ansatte tryggere og enklere.

Er det et etisk vanskelig spørsmål å sikre ansatte og miljø gjennom årelang forskningsinnsats?

Svaret er et klart nei. Også dette forskningsfeltet er sentralt for en moderne og trygg produksjon. Den enorme fremgangen i et stadig tryggere arbeidsmiljø kommer som følge av målrettet arbeid – og det har en hel industri et kjært eierskap til.

I Nordsjøen har vi mange felt som har produsert olje og gass i flere tiår, og vi som samfunn må få mest mulig tilbake fra de store investeringene vi har lagt ned i dem. Derfor driver vi med forskning knyttet til økt utvinning.

Vi gjør feltene grønnere, tryggere og henter opp mer ressurser – det er god samfunnsøkonomi. Og det er fullt ut forsvarlig, også etisk.

Vi vet også at det gjennomføres mange store prosjekter relatert til fangst og lagring av CO2. Et arbeid som krever stor forskningsinnsats. Da kan mye av de klimagassene som vi slipper ut i dag bli fanget og sendt ned i den samme grunnen de kom fra.

Det er en del av verdens klimaløsning, og den forskes frem av olje- og gassindustrien med et globalt nettverk av forsøk og teknologier.

De som vil ha en styrt avvikling av norsk olje og gass gjør det av hensyn til politikk – og ikke etikk. Og i Norge er det et overveldende flertall som legger rammene for hvordan vi skal utvikle og forvalte petroleumsressursene våre. Det gjør vi innen trygge menneskelige, juridiske og etiske grenser.

Vi er opptatt av å forske for å bli bedre, vi er opptatt av å fortelle om hva som er fakta og vi er opptatt av at det ikke blir trukket feilslutninger som blander politikk og etikk

ERLING KVADSHEIM

Direktør næringspolitikk

Norsk olje og gass

X