Fortsetter i NorskehavetLokalitetene for Oljedirektoratets prøvetaking av fast fjell på havbunnen gjennom 4 sesonger. De gule stjernene viser stedene for prøvetakingen på Jan Mayen-ryggen med grabb (2011) og motorsag (2012). De hvite stjernene viser hvor det ble tatt prøver på Gjallarryggen og på Vøringutstikkeren i 2013. Den blå stjernen viser hvor det ble boret grunne brønner 2014. Årets prøveinnsamling skal skje på Vøringutstikkeren. Illustrasjon: OD

Fortsetter i Norskehavet

OD fortsetter i år kartleggingen av havbunnen i Norskehavet. Hensikten er å bedre forståelsen for de geologiske ressursene på denne delen av sokkelen

Oljedirektoratet har bevilget egne midler til å samle inn havbunnsprøver fra Vøringutstikkeren sommeren 2016.
Prosjektet, som gjennomføres av Universitetet i Bergen (UiB), bygger videre på tilsvarende samarbeid fra 2010 til 2015, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.
I 2010 ble det i OD-regi samlet inn batymetriske data over Jan Mayen. Basert på dette ble samlet inn havbunnsmateriale ved bruk av ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) i dette havområdet i 2011 og 2012.
I 2013 ble det gjennomført flere vellykkede ROV-dykk, men nå ved Gjallarryggen sør og Vøringutstikkeren i Norskehavet. I 2014 hentet OD grunne borekjerner i de ytre delene av Mørebassenget.
Alle prøvene er samlet inn som ledd i letingen etter reservoarbergarter i Jan Mayen-ryggen og de ytre delene av kontinentalsokkelen i Norskehavet.
I år fortsetter arbeidt på Vøringutsikkeren, og OD forventer å finne basalt, bergarter med tykke manganskorper samt rene sedimentprøver.
De innsamlede prøvene har også hatt stor betydning for kunnskapen om metalliske havbunnsmineraler på norsk sokkel. De metalliske komponentene som blant annet opptrer i manganskorper kan bli et viktig ressursbidrag fra dyphavet. OD vil med årets innsamling få et bedre grunnlag til å utføre en videre kartlegging av metallforekomstene med hensyn på utbredelse, kvalitet og ressursestimering.
OD har også gjort sine batymetriske data tilgjengelig for studier av Mohns-ryggen. Dette er den midt-oseaniske spredningsryggen som ligger fra Jan Mayen til Bjørnøya. Slike spredningsrygger er vulkanske og produserer metalliske sulfidmineraler gjennom såkalte «svarte skorsteiner» («black smokers»). Også slike forekomster er nå er gjenstand for økonomisk interesse verden rundt. De mest aktuelle metallene i denne sammenhengen er kobber, bly, sink, gull og sølv.
Se bruk av ROV og motorsag på fast fjell under vann:

X