Fra Barents til Arktis

Fra Barents til Arktis

Regjeringen løfter blikket fra Barentshavet til hele Arktis i sin nye nordområdesatsing.

Det er gledelig å se at regjeringen prioriterer økt næringslivsfokus i utviklingen av nordområdene i lanseringen av sin nordområdesatsing «Nordkloden». Både petroleumsindustrien og bergverksindustrien fremheves som næringer med vekstpotensial og motorer for utvikling i nord. I tillegg løftes den internasjonale dimensjonen til å omfatte hele Arktis. Det er et tydelig signal fra regjeringen om nordområdenes økte geopolitiske betydning.

Nordområdesatsingen opprettholdes som Norges viktigste utenrikspolitiske satsning. Barents er byttet ut med Arktis. Regjeringen sender et sterkt signal om at den internasjonale dimensjonen i nord, og det internasjonale perspektivet er styrket. Norge skal gjennom økt internasjonalt samarbeid bidra til å forme næringsutviklingen i Arktis. Det er derfor svært positivt at sekretariatet til nyetablerte Arctic Economic Council, som skal være et rådgivende organ for Arktis Råd i utviklingen av det sirkumpolare næringslivet, legges til Tromsø.

Aktiv letepolitikk
Regjeringen vil føre en offensiv petroleumspolitikk som legger til rette for utbyggingsprosjekter i nordområdene. De vil tilby attraktive letearealer og opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Det nye Alta-funnet ligger an til å kunne bli en ny game-changer i Barentshavet. I tillegg antyder rapporten Petro Foresight 2030 at vi kan ha så mange som ni aktive feltsentre i nord i 2030. Optimismen i nord er fornyet.

Finnmark og Nordland er to av de viktigste bergverksfylkene i landet. Regjeringen viderefører mineralkartleggingen for å bedre kunnskapsgrunnlaget om ressursene i nord, slik at vi kan skape ytterligere verdier. At regjeringen nå prioriterer en bedre mineralforvaltning, vil gi oss et konkurransefortrinn i en industri som bare så vidt har begynt å høste av potensialet. Vi er verdensledende på offshore olje og gass, og nå legges det til rette for at vi kan bli ledende også innenfor mineralindustrien.

Kritiske røster omtaler «Nordkloden» som gammelt nytt og en farlig strategi som binder opp både human og politisk kapital i ikke-fornybare ressurser. Faktum er at verden trenger og etterspør både energi og mineraler.

Det lønner seg
Når vi vet hvor store synergieffekter olje og gassindustrien har til andre næringer, det være seg fornybar energi, medisin eller romfart, er det vanskelig å forstå at man i Norge ikke skal fortsette med det vi er best på. Og med Hammerfest som eksempel, ser vi at petroleumsindustrien har vært en katalysator for å snu en negativ utvikling i et lokalsamfunn, og at det er viktig å ligge i forkant av utviklingen.

Kompetansen som bygges opp reinvesteres lokalt og bidrar til å utvikle også nye næringer. Arktis skal fortsette å være en global «hub» for kunnskaps- og teknologiutvikling, samt innovasjon.
Og til de som mener at utviklingen ikke går fort nok. anbefales det en prat med ordføreren i Hammerfest som sikkert kan skrive under på at tålmodighet er en dyd – som lønner seg!

Benedicte Solaas
Rådgiver, næringspolitikk
Norsk olje og gass

X