Kan gi store muligheter

Kan gi store muligheter

Regjeringen har startet prosessen for å åpne det tidligere omstridte området i Barentshavet for leting etter olje og gass. Først skal det gjøres en konsekvensutredning etter petroleumsloven. De positive virkningene for Finnmark og for Norge må med.

Under presentasjonen av ”Sokkelåret 2011” for noen uker siden viste en oppglødd oljedirektør Bente Nyland en av de nye seismikk-linjene fra Oljedirektoratets innsamling i det tidligere omstridte området i Barentshavet Sør. Direktoratets geologer har det tydeligvis morsomt på jobb for tiden, og i år skal det samles inn mer data. Industrien ser med forventning fram til å få tilgang til disse dataene slik at vi kan gjøre våre vurderinger av disse spennende områdene.

Før Stortinget kan ta stilling til om dette havområdet kan åpnes for petroleumsvirksomhet, skal området gjennom en konsekvensutredning etter petroleumsloven. Hensikten med en konsekvensutredning er å fremskaffe et grunnlag for å avveie ulike interesser og forhold av betydning for anbefaling av åpning. Fristen for å gi innspill til programmet for denne utredningen gikk nylig ut, og OLF var selvsagt med.

Olje- og energidepartementet har laget et forslag til utredningsprogram som i hovedsak er godt. Det har likevel den svakheten som slike utredninger gjerne har; det fokuserer mest på de negative konsekvensene og minst på de positive virkningene.

Det tidligere omstridte området utgjør et betydelig areal, hele 44 000 km2, eller et areal større enn Danmark. OLF mener at petroleumsvirksomhet i dette området vil bli svært viktig, dersom det påvises ressurser. Petroleumsvirksomheten i Barentshavet er allerede viktig og vil bli stadig viktigere for landet og landsdelen. En åpning av dette området må derfor ses i sammenheng med utviklingen av hele petroleumsnæringen, betydningen for statens inntekter i et langsiktig perspektiv, og ikke minst for utviklingen av industri og bosetning i den nordligste delen av landet.

De positive virkningene av olje- og gassvirksomhet i området må få en mer framtredende plass i utredningen. Forslaget til program sier at konsekvensutredningen vil omfatte mulige negative virkninger for naturressurser, miljø og andre brukere. Dersom Stortinget skal ha mulighet til å gjøre en balansert og helhetlig vurdering av konsekvensene av en åpning av dette området må både de positive og de negative virkningene utredes tilstrekkelig.

En grundig gjennomgang av de samfunnsmessige konsekvensene må også være en sentral del av utredningen. Erfaringen fra andre steder viser at det kan skapes betydelige lokale ringvirkninger av petroleumsvirksomheten i et område, dersom det legges til rette for det. Effekten for landsdelen av at sentrale aktører er til stede i byer som Hammerfest, Harstad og Sandnessjøen bør belyses. Signaleffekten av de tiltak myndighetene selv kan iverksette med å gå foran og styrke egen tilstedeværelse i landsdelen bør også inkluderes. Dette vil være en viktig del av den offentlige diskusjonen rundt åpningen av dette området, og det er viktig at de samfunnsmessige virkningene er tilstrekkelig utredet. Muligheten for lokal og regional aktivitet i Nord-Norge som kan følge av at olje- og gassindustrien utvikler seg også på russisk side bør også tas med.

Det er viktig at området blir gjenstand for en grundig konsekvensutredning. Den må legge til rette for en helhetlig og balansert vurdering, slik at både positive og negative virkninger av en åpning for petroleumsvirksom i dette området kan legges til grunn for Stortingets beslutning.

Erling Kvadsheim, Fagsjef konsesjonspolitikk - OLF

Erling Kvadsheim, Fagsjef konsesjonspolitikk – OLF

Skrevet av Erling Kvadsheim

X