Mer enn halvparten igjen (?) Ingrid Sølvberg er direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet og presenterte Ressursrapport 2019 i september. Illustrasjon: Skjermdump fra ODs presentasjon

Mer enn halvparten igjen (?)

50 år etter funnet av Ekofisk har vi (muligens) produsert mindre enn halvparten av oljen og gassen på norsk sokkel.

– Mot slutten av året venter vi at det vil være 88 produserende felt på norsk sokkel, og det har aldri vært så mange felt i produksjon tidligere, sa Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet, da hun la fram Ressursrapport 2019 i slutten av september.

Direktøren påpekte samtidig at ressursrapporten handler om all den oljen og gassen som er funnet på norsk sokkel og som enda ikke har blitt produsert. Den handler altså ikke om den oljen og gassen som gjenstår å finne. De tallene finner vi i «Ressursrapport 2018: Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2018 – Leting».

Tidskritiske ressurser

– I tillegg er det gjort 90 funn som vurderes for utbygging av oljeselskapene, la hun til. Til sammen har disse utvinnbare ressurser på drøyt fire milliarder fat o.e., og utgjør 15 prosent av de gjenværende oppdagede petroleumsressursene på norsk sokkel.

Oljedirektoratet (OD) påpeker samtidig at gjennomsnittsstørrelsen på funnene i funnporteføljen har gått ned de siste 20 årene. Innfasing til eksisterende infrastruktur er derfor den mest sannsynlige utbyggingsløsningen for de fleste, og etter hvert som produksjonen synker på eksisterende felt, blir det ledig kapasitet i flere deler av infrastrukturen.

For å utnytte kapasiteten må det derfor letes rundt de modne feltene, og selskapene må samarbeide for å fase inn tilleggsressurser, mener OD.

50 % økning på 30 år

Oljedirektoratet mener de totale utvinnbare ressursene på norsk sokkel – inkludert det som allerede er produsert – utgjør 98 milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.). Ut av dette utgjør forventningsverdien for gjenværende utvinnbare ressurser 52 milliarder fat o.e. Solgt mengde petroleum utgjør 46 milliarder fat o.e.

– Mer enn halvparten av ressursene er altså ikke produsert, sa Sølvberg.

Samtidig påpekte hun at anslaget over de totale utvinnbare ressursene er om lag 50 prosent større i dag enn i 1990, for 30 år siden. Det skyldes blant annet at vi med ny teknologi og mer kunnskap om reservoarene og geologien klarer å finne og utvinne stadig mer olje og gass.

 

Anslaget over de totale utvinnbare ressursene fra norsk sokkel er om lag 50 prosent større i dag enn for 30 år siden. Ny teknologi og mer kunnskap er forklaringen. Samt at Barentshavet nord nå er inkludert. Illustrasjon: Oljedirektoratet

I verste fall utgjør imidlertid gjenværende, utvinnbare olje- og gassressurser kun 40 milliarder fat o.e, slik det går fram av Oljedirektoratets usikkerhetsspenn. På den annen side kan de totale, gjenværende ressursene utgjøre hele 67 milliarder fat o.e.

– Det er derfor nok olje og gass til å fortsette med høy produksjon i mange tiår fremover, sa Sølvberg.

Politisk usikkerhet

Det holder vi med henne i, men det er nødvendig å kaste litt kaldt vann i blodet på de største ressursoptimistene. Det er nemlig knyttet atskillig risiko til den delen av de ikke påviste ressursene som ligger i Barentshavet nord. Totalt utgjør «yet to find» ca. 25 milliarder fat for hele norsk sokkel («forventningsverdien»), men ca. 9 milliarder fat av dette tilhører Barentshavet nord som enda ikke er åpnet, og som det heller ikke foreligger politisk enighet om å åpne (GEO 07/2018: «Barentshavet – en gåte»).

Produksjon for et par år

Verdens totale årlige olje- og gassproduksjon er ca. 58 milliarder fat o.e. (35 milliarder fat olje og 23 milliarder fat o.e. (3700 mrd. m3) med gass). Hvis verden var fullstendig avhengig av norsk petroleum, ville den derfor gå tom i løpet av mindre enn et par år. Med til dette bildet hører også at den norske oljeproduksjonen (ca. 1,85 mill. fat per dag) utgjør mindre enn to prosent av verdens oljeproduksjon (ca. 93 mill. fat per dag).

40 % elektrisk

– Helt siden petroleumsvirksomheten startet for 50 år siden har det ikke vært målbare effekter på havmiljøet fra akutte oljeutslipp, fortalte Sølvberg.

Det er noe å ta med seg for alle dem som mener at oljevirksomheten er sterkt forurensende. Vi skulle også likt å se dette faktum mot de utslippene som havbruksnæringen står for.

For dem som er bekymret for CO2-utslippene kan OD berolige med at de samlede utslippene vil holde seg stabile på tross av at petroleumsproduksjonen forventes å øke fram mot 2023.

Det betyr at utslippene pr. produsert enhet både til luft og sjø går ned.

Nedgangen i utslipp til luft skyldes blant annet stadig mer bruk av kraft fra land. Når områdeløsningen på Utsirahøyden kommer i drift, vil over 40 prosent av produksjonen på norsk sokkel bli drevet med kraft fra land.

For egen regning legger vi til at dette betyr at norsk olje- og gassproduksjon vil fortsette å være blant de reneste i verden.

X