Mer olje fra kalksteinNåværende utvinningsgrad på Gullfaks-feltet er 59 prosent, og med en levetid mot 2036 jobber Ststoil for å øke utvinningsgraden.

Mer olje fra kalkstein

Tynne kalksteinslag i Listaformasjonen og Sheltlandsgruppen øker mengden med olje som Statoil kan produserer fra Gullfaks-installasjonene.

Statoil  har levert et tillegg til Plan for utbygging og drift (PUD) i Gullfaks-lisensen til Olje- og energidepartementet for første fase av Shetland/Lista-utviklingen.

Det produserende intervallet i Shetland/Lista består av tynne kalksteinlag som er oppsprukket og dermed bidrar til en god produktivitet.

Shetland/Lista har siden 2013 vært produsert under en prøveproduksjonstillatelse. Nå leveres en plan for en mer langsiktig utvikling av disse ressursene. Dette er imidlertid bare første fase av utviklingen.

Shetlandgruppen (kritt) og Listaformasjonen (paleocen) er yngre og noe grunnere avsetninger og har ulike egenskaper enn formasjonene i Brentgruppen som er hovedreservoaret i Gullfaks. Det er det eneste feltet på norsk sokkel som produserer fra disse formasjonene.

Shetlandgruppen (kritt) og Listaformasjonen (paleocen) er yngre og noe grunnere avsetninger og har ulike egenskaper enn formasjonene i Brentgruppen som er hovedreservoaret i Gullfaks. Det er det eneste feltet på norsk sokkel som produserer fra disse formasjonene.

Indikasjoner på hydrokarboner i Shetland-gruppen/Lista-formasjonen i Gullfaks-lisensen har vært kjent lenge. God produktivitet ble første gang påvist i desember 2012 og er bekreftet gjennom perforeringer i ytterligere tre eksisterende Gullfaks-brønner. Dette har gitt grunnlag for en kommersiell utvikling av forekomsten.

Les om Nytt betydelig funn på Gullfaks-feltet.

«Shetland/Lista ble opprinnelig ikke vurdert som et reservoar, men det har i ettertid vist seg at det er olje her som kan produseres. Disse sonene, som ligger over selve hovedreservoaret på Gullfaks, har et naturlig høyt trykk som gjør det utfordrende å bore brønner på Gullfaks. Produksjon fra Shetland/Lista kan dermed gjøre det enklere å bore fremtidige brønner på Gullfaksfeltet,» skriver Oljedirektoratet.

«Foreløpige beregninger basert på tolkning, modellering, formasjonstester og prøvetaking i det aktuelle intervallet viser at nye utvinnbare ressurser er i størrelsesorden 40-150 millioner fat oljeekvivalenter, men det er knyttet stor usikkerhet til dette ressursestimate,» sa Statoil da funnet ble gjort for to år siden.

Modellene Statoil hadde indikerte «ytterligere oppsidepotensial».

Statoil sier nå at «Fase 1 av utvinningen er forventet å gi 18 millioner fat oljeekvivalenter, og vil bidra til en robustgjøring for videre drift av Gullfaks-plattformene i Nordsjøen.» Statoil jobber videre for å realisere neste fase basert på trykkvedlikehold. Dette antas å kunne gi en vesentlig økning i utvinningsgraden for Shetland/Lista.

Utvinningsløsningen er basert på gjenbruk av eksisterende brønner (totalt 15) fra Gullfaks-plattformene og innebærer ingen ny infrastruktur. Dette gir svært god lønnsomhet i prosjektet.

X