Nå dreier det seg om olje

Nå dreier det seg om olje

De to siste årenes oljefunn i Barentshavet har vært klart styrende for valget av blokker i den 23. konsesjonsrunden.

I Barentshavet har regjeringen utlyst 54 blokker i den 23. konsesjonsrunden. Vi ser en klar konsentrasjon i det fullstendig jomfruelige Barentshavet sørøst (tidligere omstridt område), samt i to områder hvor det er viktig å påvise tilleggsressurser til eksisterende oljefunn.

Det ene området er på Lopphøgda nordøst av funnene Gohta og Alta. Det andre er rundt Wisting- og Hanssen-funnene, herunder én blokk på nordøstmarginen av Maudbassenget (hvorfra det muligens migrerer olje). Hele 13 blokker er utlyst på Bjarmelandsplattformen hvor EMGS har påvist en rekke EM-anomalier som er interessante å forfølge.

I lys av blant annet lav oljepris blir det usedvanlig spennende å se hva utfallet av runden blir. Det får vi vite om ca. et og et halvt år. Fristen får å søke går ut 2. desember i år, og Olje- og energidepartementet trenger et halvt år på å evaluere søknadene (Med god hjelp av Oljedirektoratet) og ta beslutninger.

«Petroleumsnæringen er Norges klart viktigste næring,» sier olje- og energiminister Tord Lien i forbindelse med utlysningen av 23. konsesjonsrunde, og legger til at det vil den også være i «overskuelig framtid».

HH_seminar2015_1600x250

Det har han selvsagt rett i (selv om mange feilaktig later til å tro at vi er på vei inn i en tid hvor fornybar energi dominerer). Derfor må man bare undre seg over den vedvarende kritikken mot oljenæringen fra veldig mange hold. På norsk sokkel har oljeindustriens skader på miljøet kun vært små, og langt fra graverende. Jeg tror det er lettere å påvise den skaden som fiskerne har påført det marine miljøet. Det gjelder både fiskebestanden og havbunnen med mange ruinerte kaldtvannsrev.

Men la oss ikke sette én næring opp mot en annen. Norge trenger begge. Og verden trenger begge.

Derfor sier olje- og energiministeren dette: «Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljøet. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer. Dette ligger også til grunn for 23. konsesjonsrunde, der det blant annet settes tidsbegrensninger for leteboring for å ivareta hensynet til viktige miljøverdier langs den faktiske/observerte iskanten (der isen til enhver tid befinner seg).»

I Norskehavet er det kun utlyst tre blokker. Fire av blokkene som var tenkt tatt med i runden blir i stedet inkludert i TFO-ordningen. Årsaken er at det haster med å starte utforskningen.

Den 26. februar inviterer Norsk Geologisk Forening og GeoPublishing til halvdagsseminar om 23. runde. Temaet er «Novel exploration ideas in 23. round acreage».

Newer Post
Older Post
X