Ny regjering sikrer aktiviteten Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Ny regjering sikrer aktiviteten 

Norsk olje og gass er fornøyd med at Hurdalsplattformen viderefører hovedlinjene i olje- og gasspolitikken. 

– Dette sikrer aktiviteten på sokkelen som gir store inntekter til fellesskapet, og sikrer arbeidsplasser i hele landet, samtidig som vi når klimamålene, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass

Tilgang på attraktivt areal er det viktigste enkeltvirkemidlet myndighetene har for å sikre videre utvikling og verdiskaping fra norsk olje- og gassvirksomhet, men også for å finansiere den grønne omstillingen, ifølge Norsk olje og gass.  

Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass. Foto: Mats Bakken

– Derfor er det viktig at regjeringen slår fast at det fortsatt skal gis tillatelser til å lete etter olje og gass, skriver arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen i en pressemelding 

Økning i CO2-avgiften 

Olje- og gassnæringen i Norge preges av grønn omstilling, og ifølge Norsk olje og gass, bidrar medlemmene til å utvikle nye verdikjeder som må til i en verden som skal nå netto nullutslipp.  

– Vi er derfor glade for at den nye regjeringen har ambisjoner om å utvikle grønne verdikjeder. Det er viktig at den nye regjeringen kommer raskt i gang med å konkretisere hydrogensatsingen. Og vi kommer til å følge godt med på at ambisjonene blir gjort til handling, sier Hauglie.  

Norsk olje og gass kommenterer at CO2-avgiften skal økes opp mot 2000 kroner i 2030. Petroleumsnæringen i Norge er allerede blant de næringene som betaler høyest samlet CO2-pris globalt gjennom CO2-avgift og kvotepris.  

– Derfor er det viktig at totaliteten i reguleringer, skatter, avgifter og støtteordninger ikke blir forverret, men at bransjen har stabile rammevilkår, sier Hauglie. Hun forteller at med den vesentlige økningen i CO2-avgiften, er det viktig at regjeringen sikrer at de økte inntektene for staten kan gå til målrettede investeringer i hydrogen, CO2-fangst og -lagring og havvind.  

– Vi skal nå klimamålene ved å gradvis skape en ny og fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel. Dette skal gjøres med omfattende satsing på utvikling av lav- og nullutslippsteknologier som elektrifisering, energieffektivisering, lav- og nullutslippsdrivstoff som hydrogen og ammoniakk, CO2-fangst og -lagring, havvind og havbunnsmineraler, sier Anniken Hauglie. 

X