Skjerper seismikk-krav

Kravene til seismikknæringen skjerpes for å forbedre samarbeidet med myndighetene og andre aktører på havet, skriver Kyst og Fjord. 

Fra 2018 gjelder ny forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten. Forskriften skjerper og tydeliggjør kravene til informasjon og oversiktlighet i forbindelse med seismiske undersøkelser.
– Noe av hensikten med den nye forskriften er å bidra til at det blir enklere og bedre for alle å få oversikt over ulike deler av petroleumsvirksomheten. Det sier Jan A. Stenløkk i Oljedirektoratet, som i en årrekke har arbeidet med tematikk knyttet til fisk og seismikk.
Fiskerinæringen har ytret ønske om å forenkle meldesystemet, gi bedre oversikt og lettere tilgang til oppdatert informasjon om seismikkaktivitet.
Tydelige krav
Oljedirektoratet har strammet opp hva rettighetshaver skal melde via Oljedirektoratets nettbaserte meldesystem for undersøkelser.
Av andre krav som tydeliggjøres er blant annet at:

  • eierforhold til innsamlet data skal oppgis, og det skal gis et estimat for datavolum som innrapporteres.
  • undersøkelsesaktivitet ikke kan starte tidligere enn fem uker etter at den er meldt inn.
  • Det skal sendes endringsmelding dersom undersøkelsesaktiviteten ikke starter opp i henhold til innmeldt tidspunkt.
  • det skal meldes dersom undersøkelsesaktiviteten avlyses eller stanses midlertidig.

– Vi krever også av operatørene at de må sende ny melding dersom undersøkelsesaktiviteten ønskes videreført ut over innmeldt tidspunkt for avslutning. Tilsvarende krav gjelder dersom det ønskes endring av område, understreker Stenløkk.
Det er også krav om at sluttmelding skal sendes via Oljedirektoratets nettbaserte meldesystem for undersøkelser så snart undersøkelsen er avsluttet. I tillegg arbeider direktoratet med både generelle endringer i rapporteringsrutiner og overgang fra papirskjemaer til en heldigital løsning.
Les hele saken på Kyst of Fjord.

X