Sterk tro på ZumbaSeismisk attributt basert på inversjonsdata som framhever hydrokarboner (rød/gul). Både gassen i Natalia og gass/kondensat i Yttergryta står fram. Vi ser også at det er en sterk anomali knyttet til Zumba-porspektet (nede i grabenene). Zumba testes et stykke nord («up-dip») for dette tverrsnittet. © Tullow Oil

Sterk tro på Zumba

Boringen av det lovende prospektet Zumba i Norskehavet er drevet av geofysiske data og analyser. De viser sterke indikasjoner på at det er hydrokarboner til stede.

– Bergartsgeofysikk har vært sentralt i evalueringen av dette prospektet, forteller Per Avseth i Tullow Oil.
– De geofysiske analysene har i det hele tatt vært avgjørende, og de støttes opp av geologene som har sannsynliggjort at sand har blitt erodert fra Høgbrakenhorsten og Nordlandsryggen, for så bli avsatt nedflanks i sen jura tid. Vi er derfor ganske så optimistiske.
Brønn 6507/11-1 bores ned i en dyp graben vest for Trøndelagsplattformen i det som må klassifiseres som en stratigrafisk felle (Et usedvanlig prospekt, Zumba WellBet).
Prospektet Zumba er definert på en letemodell som antakelig ikke er testet på norsk sokkel før, sier Avseth.
Sandsteinene tilhørende Rognformasjonen ligger midt inne i øvre jura kildebergarter (Spekkformasjonen). Terje Hagevang i Lime Petroleum har tidligere opplyst at prospektet er 30 km langt og 2-3 km bredt, og at de mulige reservene er på 250 millioner fat oljeekvivalenter.
– Geofysikkanalysene, AVO-analyse og bergartsfysisk modellering, indikerer at det kan være sand inne i skifrene, og de støtter også opp under at det er hydrokarboner til stede. Ikke minst er vi oppmuntret av at amplitudene svekkes i sør, noe som kan bety at fluidene går fra hydrokarboner til vann, sier Avseth.
Metodene fungerer
Avseth forteller videre at flere av de nærliggende høydene (for eksempel Yttergryta og Natalia) er fylt med gass eller kondensat i Garn- og Ileformasjonene. Det er altså ingen tvil om at petroleumssystemet fungerer i dette området.
– Vi har erfart at metodene vi benytter fungerer prikkfritt på høydene, men vi mangler kalibreringspunkter i grabenen, derfor må vi legge til for ekstra usikkerhet her, fremholder Avseth.
Spekkformasjonen (øver jura kildebergarter) er umoden på reservoarnivået for denne brønnen. Avseth mener dette er positivt for det geofysiske arbeidet, fordi olje eller gass i skiferen kunne gitt falske, positive anomalier.
Den største usikkerheten er imidlertid at prospektet er en stratigrafisk felle med fare for lekkasje.
– Lav, residual gassmetning kan som kjent gi seismiske anomalier som er like de vi forventer for kommersielle funn. Men siden petroleumssystemet fungerer i dag, håper vi at påfyll av hydrokarboner er større enn eventuell lekkasje.

Bente Flakstad Vold, ny letesjef i Tullow, sier ti geo365.no at modningen av Zumba til et borbart prospekt er et eksempel på godt tverrfaglig samarbeid mellom kreative og faglig dyktige geologer og geofysikere i selskapet.
– Den største usikkerheten er knyttet til felleintegritet. Men hvis den fungerer, vil det åpne seg nye muligheter.
– Zumba er en brønn som må bores. Vi krysser fingrene, sier Vold.
Boringen av prospektet Zumba med brønn 6507/11-11 i Norskehavet ble påbegynt i slutten av mai med boreriggen Leiv Eiriksson, og i løpet av sommeren – kanskje allerede i juni – vil vi få vite resultatet av det som mange mener er årets mest spennende brønn på norsk sokkel. Etter planen skal operasjonen ta omtrent 50 dager ved tørr brønn.
Det er Tullow som er operatør for brønnen. Andre partnere er North Energy og Lime Petroleum.
Et usedvanlig prospekt

Den påtenkte reservoarsandsteinen ligger i øvre jura skifre med kildebergartskvalitet. Rognformasjonen ble avsatt i sen jura. Kilde: North Energy

Newer Post
X