Tar klimautfordringen på største alvor

Tar klimautfordringen på største alvor

Olje- og gassnæringen støtter regjeringens klimamål. Det blir et løft for Norges klimabidrag. Selv er bransjen allerede i gang med nye grep for å bidra til å kutte utslipp.

Regjeringen offentliggjorde nylig at Norge skal slutte seg til EUs klimarammeverk, og slik sørge for en felles oppfyllelse av et ambisiøst utslippskutt på 40 prosent innen 2030. Med det anerkjenner regjeringen det viktige skillet mellom kvotepliktig sektor, som allerede er omfattet av EUs klimamål, og ikke-kvotepliktig sektor som nå får en konkret utslippsmål.

Dette er riktig retning. At vi går inn i et felles klimarammeverk med EU gir et løft for Norges klimatroverdighet og for vårt bidrag til å nå togradersmålet. Regjeringen viser med dette forståelse for at den komplekse klimautfordringen må løses på klokt og helhetlig vis. De gir en forutsigbarhet for oss i næringslivet framover, og de åpner for å styrke norsk næringslivs medvirkning i utviklingen av klimarelatert teknologi med vår viktigste handelspartner. Nå skal oljenæringen brette opp ermene og fortsette arbeidet for å være verdens reneste produsent av den oljen og gassen som trengs på vei inn i lavutslippssamfunnet.

For norsk olje- og gassnæring betyr dette at vårt bidrag til klimakutt gjennom EUs kvotesystem – som vi allerede er omfattet av – anerkjennes. Kvotepliktig sektor, som olje- og gassnæringen er en del av, skal gjennom dette systemet kutte 43 prosent av sine utslipp totalt inne 2030. I tillegg betaler petroleumssektoren i Norge en CO2-avgift til staten, og er i dag på verdenstoppen når det gjelder lave produksjonsutslipp. Gjennom CO2-avgift, kvotepris og en ambisjon om å forbli best på utslipp, har næringen etter 1994 gjennomført utslippsreduksjoner med årlig effekt på over fem millioner tonn CO2 mindre utslipp – tilsvarende utslipp fra over to millioner personbiler hvert år.

Norsk olje og gass ga sine innspill til stortingsmeldingen om Norges klimaforpliktelser i et brev til Klima- og miljødepartementet 20. januar 2015, med tre hovedpunkter:

– At utslippsreduksjoner i Norge bør skje gjennom nasjonalt utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor.
– At kvotepliktig sektor bidrar til europeiske utslippsreduksjoner gjennom felles utslippsmål i EUs kvotesystem
– At Norge bidrar til ytterligere globale reduksjoner gjennom fleksible mekanismer. Slike mekanismer er etter Norsk olje og gass’ mening undervurderte, da de kan sørge for utslippskutt, bærekraftige energisystemer og teknologioverføring i framvoksende økonomier, som også vil bidra til fattigdomsbekjempelse og velstandsutvikling.

LO og NHO ga også et felles innspill som går i samme retning. Et samlet næringsliv stiller seg bak ambisiøse mål.

Olje- og gassnæringen har i vinter forsterket sitt langvarige klimaarbeid med et felles bransjeprosjekt for energieffektivisering. Dette skal bidra til å kartlegge de utslippsreduksjonene som faktisk skjer, og til å fremme bruk av energieffektiv teknologi. Det jobbes også for å styrke samarbeidet med Enova for å utløse flere prosjekter på energieffektivisering og utvikling av klimateknologi. Samarbeidsforumet KonKraft arbeider med å oppdatere en klimarapport som ser på teknologiske muligheter for å redusere utslipp i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, og også hvordan vi kan skape nye industrimuligheter gjennom utvikling av teknologi, inkludert karbonfangst- og lagring.

Nå må alle sektorer være med å trekke lasset. Det vil bli utfordrende, men også gi oss spennende muligheter fremover.

ERLING KVADSHEIM
Direktør næringspolitikk
Norsk olje og gass

X