NGU vil ha mer kartleggingSkred som dette kan bli mer van lig i fremtiden. NGU ønsker mer kartlegging for å møte slike utfordringer med kunnskap. Foto: Halfdan Carstens

NGU vil ha mer kartlegging

Tørke, flom, ekstremvær med stormflo og ekstremnedbør gjør at vi trenger mer data og ny kunnskap for å sette i verk tiltak mot klimaendringene.

Det er tre forskere ved NGU som skriver dette i en kronikk i Adresseavisen 11. desember.
«Klimaforskningen som ligger til grunn for FNs siste klimarapport, gir oss nødvendig bakgrunn for å kunne forutsi og håndtere klimaeffekter på vårt fysiske miljø,» skriver Eilif Larsen, Astrid Lyså og Morten Smelror, og de viser til «Klima i Norge i 2010» der det blir spådd at «tørke, flom, ekstremvær med stormflo og ekstremnedbør vil bli mer vanlig».
«Store nedbørshendelser påvirker stabiliteten i bratt terreng og gir økende fare for flom- og jordskred. Erosjon langs elver og bekker, så vel som under bakken, vil tilta ved større flomhendelser. Dette utgjør blant annet en risiko for utløsning av kvikkleireskred».
Forskerne slå deretter et slag for å utnytte eksisterende databaser «som er samlet inn og generert gjennom 150 år» og «er til uvurderlig nytte for samfunnet».
Forskerne vil også intensivere kartleggingen av landet for å kunne møte et klima som øker sjansen for skred.  «Vi trenger mer data og ny kunnskap for å gjøre de beste og mest kostnadseffektive tiltak og tilpasninger knyttet til klimaforandringene,» skriver de tre forskerne.

X