Seminar om samfunnssikkerhet

Seminar om samfunnssikkerhet

I september blir spørsmålet om hvordan vi kan integrere teknisk naturvitenskapelig kunnskap i norsk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid belyst på et heldagsseminar i Trondheim.

Norge rammes stadig av storm, flom, skogbrann, skred, og andre naturrelaterte hendelser.  Naturhendelser fører ofte til stor skade på samfunnet, langt utover det som oppfattes akseptabelt i ettertid. Granskninger og undersøkelser reiser kritikk mot aktørers evne til å unngå og forberede kritisk infrastruktur og kritiske samfunns-funksjoner når ulike naturhendelser har inntruffet. Denne «etterpåklokskapen» adresseres til de som oppfattes å ha sviktet. Det er en forventning om endringer slik at lignende hendelser i framtiden skal unngås. Likevel får nye hendelser lignende konsekvenser, og da er det grunn til å reise spørsmålet: Hvordan kan vi bedre integrere teknisk naturvitenskapelig kunnskap i norsk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid?

Seminaret tar opp dette spørsmålet og belyser det fra ulike sider. Samfunns­sikkerhets- og beredskapsarbeid er tverrfaglig, og denne tverrfagligheten etter­spørres både i virksomheter med ansvar for sikkerhet og beredskap, og den etterspørres i forskning som skal skape ny kunnskap på området. Mye tyder på at teknisk naturvitenskapelig kunnskap har blitt vanskeligere tilgjengelig for lokale, regionale og nasjonale virksomheter med ansvar for deler av samfunnssikkerheten. Seminaret utfordrer denne problemstillingen gjennom foredrag om nasjonale og regionale risikobilder, erfaringer fra store naturhendelser, naturfenomener med potensial for samfunnskriser, designkriterier for kritisk infrastruktur og samfunnets tilrettelegging for beredskap mot sjeldne hendelser.

X