Bekrefter alvorlig lovbruddSiden 2011 har Sydvaranger Gruve drevet etter en dritsplan som ikke er godkjent av Direktorastet for mineralforvaltning. Foto: Halfdan Carstens

Bekrefter alvorlig lovbrudd

Sydvaranger Gruve har begått lovbrudd siden 2011. Eventuelle sanksjoner fra myndighetenes side må konkursboet ta seg av.

Sydvaranger Gruve har siden 2011 drevet uten godkent driftsplan. Det er Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) som skriver dette på sine nettsider.
Selskapets første driftsplan, utarbeidet i 2009, ble godkjent av DMF i 2010, men denne ble endret av Sydvaranger Gruve i 2011, uten at det ble søkt om godkjenning, slik det gikk frem i en nyhetsmelding fra geo365.no tidligere denne uka («Lovbrudd gjennom flere år«). Planen ble kun godkjent internt i selskapet.
DMF skriver at det «følger av konsesjonsvilkårene til Sydvaranger Gruve AS at bergverksdriften skal skje på en bergmessig forsvarlig måte og overensstemmende med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Et brudd på konsesjonsvilkårene vurderes av DMF som alvorlig.»
DMF skriver videre at de praktiserer «å gi pålegg slik at tiltakshaver har mulighet til å rette opp forholdet i første omgang», og at dersom «dette ikke skjer, vurderes iverksettelse av andre, strengere sanksjoner». I dette tilfellet ser det imidlertid ut til at det har gått flere år uten at DMF har reagert.
DMF lister opp følgende sanksjonsmuligheter:pålegg om retting av forholdet, iverksette retting for drivers regning, endre eller tilbakekalle tillatelse, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og midlertidig stans eller stans av drift. I pressemeldingen fra DMF går det imidlertid ikke frem at det faktisk er iverksatt noen sanksjoner siden lovbruddet startet i 2011.
Nå er Sydvaranger Gruve konkurs, så da er det konkursboet som må stå til ansvar. Det ser derfor ut til at de skyldige bak fadesen slipper fri.

X