Endelig ja til kobbergruveDen planlaget kobbergruven i Kvalsund kommune i Finnmark vil deponere masser i Repparfjorden. Det skaper strid, men søknaden om utslippstillatelse ble godkjent etter fire års behandlingstid.

Endelig ja til kobbergruve

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Nussir driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommunei Finnmark.

– Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Departementet refererer til «det grønne skiftet» som forklaring på hvorfor det har landet på en positiv konklusjon.

«Det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av mange typer metaller som kan brukes i nye teknologier – som solceller, vindmøller, elbiler og batterier. Mineralnæringens råstoff til industrien er derfor viktige for å nå klimamålene,» skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Samtidig sier regjeringen at «mineralutvinning skal skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte,» og at «de miljømessige konsekvensene ved sjødeponi har vært nøye avveid mot de positive effektene av tiltaket i utslippstillatelsen som ble gitt av Klima- og miljøverndepartementet i 2016».

«Ingen fare for miljøet»

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, er langt fra enig i det.

– Det er helt utrolig at regjeringen i 2019 åpnet for å bruke Repparfjorden, en nasjonal laksefjord, som søppelplass for gruveindustrien, sier han til nrk.no.

Naturvernforbundets leder, Silje Ask Lundberg, har samme oppfatning.

– Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier hun til nrk.no.

Vil lenke seg fast

Tidligere leder i Finnmark Natur og Ungdom, Ella Marie Hætta Isaksen, vil nå ryte loven for å få regjeringen til å snu.

– Jeg mener oppriktig at det er min og alles plikt å stille opp og protestere med alt vi kan nå. Selv om det betyr det at vi må bryte en lov, så mener jeg det er vår plikt, sier Hætta til nrk.no.

– Jeg har stått klar med lenkene i flere år. Jeg kommer til å lenke meg fast i ett år om det skal til for å få regjeringa til å snu, sier Hætta Isaksen.

Krenker reindriften

Gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikte, og «reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden». Derfor har det vært gjennomførst konsultasjoner uten at man har kommet til enighet.

Så selv om regjeringen medgir at «gruveprosjektet vil påvirke reindriften», mener det at «prosjektet kan gjennomføres med tilpasninger som vil minimere påvirkningen», og har foreslått flere avbøtende tiltak for å ta hensyn til reindriften.

Gruvedriften vil derfor, slik departementet ser det, «ikke hindre eller betydelig innsnevre reindriftsutøvelsen eller samisk kulturutøvelse».

Sametingspresidenten er ikke enig.

– Det er veldig skuffende. Det er en overkjøring av veldig pressede og utsatte sjøsamiske og reindriftssamiske interesser, sier sametingspresident Aili Keskitalo til NRK. Hun sier at gruven vil ta livet av fjorden og krenke grunnlaget for reindrift i området.

Mange er fornøyd

Sjøsame og varaordfører i Kvalsund kommune, Jan Arvid Johansen (KrF), mener at det er svært gledelig at det er landet en avgjørelse i Nussir-saken, ifølge nrk.no.

Johansen betegner at dette er en gledens dag for innbyggerne i Kvalsund, Finnmark og Norge.

Han mener videre at det blir det reneste kobberet på markedet, og som kommer til å utvinnes med de strengeste miljøkrav som finns på gruvedrift.

– Meningene er nok delte, men av de jeg snakker med så er nok flest glad for dette vedtaket. Det vil gi et stort løft i Kvalsund, sier varaordføreren, til nrk.no.

Saksgang

Nussir ASA har godkjent reguleringsplan ved KMDs vedtak 20. mars 2014, og utslippstillatelse ved KLDs vedtak 19. desember 2016. Utslippstillatelsen innebærer tillatelse til deponering av avgangsmasser i sjødeponi i Repparfjord.

Nussir ASA søkte den 6. mai 2016 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) om driftskonsesjon for utvinning av Repparfjord kobberforekomst.

Under høringen av driftskonsesjonssøknaden hadde Sametinget innsigelser på grunn av tiltakets påvirkning på samiske interesser i området. I tråd med minerallovens regler skal saksbehandlingen av søknaden da skje i departementet, med klageadgang til Kongen i Statsråd. NFD mottok søknaden for avgjørelse 27. september 2017.

Den 25. oktober 2017 ga NFD et oppdrag til DMF om å utarbeide et bergfaglig innspill til søknaden. DMF leverte innspillet 27. februar 2018. Nussir ASA uttalte seg om DMFs innspill i sitt brev av 5. april 2018.

Den 8. mai 2018 ble det holdt åpent innspillsmøte og befaring i Kvalsund og Repparfjordområdet med deltakelse fra reindriften og relevante myndigheter. Samme dag ble det også gjennomført konsultasjoner mellom berørte reinbeitedistrikt og NFD i tråd med konsultasjonsavtalen av 2005. Representanter fra Sametinget deltok som observatører.

Som ledd i ferdigstillelsen av vedtaket ble det gjennomført konsultasjoner med Sametinget 29. januar 2019 og 11. februar 2019.

 

X