Ingen mangel på sand og grusDe fleste steder i Norge vil ikke oppleve mangel på grus og sand i nærmeste fremtid. Foto: Pixabay

Ingen mangel på sand og grus

På global basis kan verden oppleve en knapphet på sand og grus. I Norge står det bedre til.

På global basis kan verden oppleve en knapphet på sand og grus. I Norge står det bedre til.

Fra tid til annen hører vi budskapet i fagtidsskrifter og internasjonal media. Verden kan «gå tom» for sand og grus.

Hvert år utvinnes 30 – 50 milliarder tonn sand og grus til bruk innen sement og asfalt, produksjon av glass, datachips og solceller, samt innen blant annet metallstøping og utvinning av olje og gass (fracking).

Det er urbaniseringstrenden som driver veksten i etterspørsel etter sand og grus.

I et foredrag under Norsk Geologisk Forenings (NGF) Vinterkonferansen tidligere i januar, ga Annina Margreth, forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), et innblikk i hvordan det står til med Norges sand- og grusressurser.

Med Trøndelag som eksempel, viste hun til beregninger om at enkelte kommuner kan fylle etterspørselen for byggeråstoffene i godt og vel 1 000 år. Andre kommuner har derimot mindre ressurser til gode, men fylket som helhet vil ikke oppleve mangel i nærmeste fremtid.

Margreth påpekte samtidig at ressursberegningene må tas med en klype salt.

Fra NGUs database over grusressurser i Trøndelag. Illustrasjon: NGU / Skjermdump Vinterkonferansen

For det første er det av økonomiske, så vel som miljømessige hensyn, nødvendig at etterspørsel etter sand eller grus kan dekkes av en nærliggende ressurs. Å frakte masser på tvers av fylker og landsdeler, er sjeldent lønnsomt og medfører en belastning for miljøet.

Derfor forsøker NGU-forskerne å lage lokale og regionale «ressursregnskap». Å se på Norges ressurser under ett, gir ikke mening.

Igjen med Trøndelag som eksempel, viste Margreth at enkelte kommuner ikke har egne, registrerte eller tilgjengelige, sand- og pukkressurser, og er avhengige av å importere fra nabokommuner. Dette gjaldt for eksempel Malvik, Inderøy og Ørland. Andre kommuner produserer mer enn de selv forbruker, og er således lokale eksportører. Dette gjelder for eksempel Melhus som eksporterer sin overskuddsproduksjon til Trondheim.

For det andre vil det ikke være mulig å utnytte alle ressurser i en gitt kommune. Arealbruk og potensielle konflikter i bruken av landområder i kommunene kan påvirke hvor stor andel av en sandressurs som faktisk kan utvinnes. Kanskje ligger store deler av forekomsten under områder som i dag er landbruk, skoler, sykehus og boliger?

– I slike tilfeller vil det først og fremst være skogsområder som er tilgjengelige for fremtidig uttak, sa Margreth.

NGU oppdaterer jevnlig ressursdatabasen for byggeråstoffer i Norge fordelt på fylker. I 2021 vil det publiseres en ny rapport for Trøndelag.

Hver innbygger i Norge bruker om lag 13 tonn grus og sand årlig, og trenden er økende. Norge er også en stor eksportør av pukk og grus til Europa. I 2019 var eksportverdien 1,7 milliarder kroner.

X